Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary bilen duşuşyk

2019-njy ýylyň 22-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde, Aşgabada iş sapary bilen gelen, Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Urban Rusnakyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar, 2008-nji ýylyň 19-njy dekabryndan bäri ýola goýulan, Türkmenistanyň hem-de Energetika Hartiýasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy kämilleşdirmek bilen bagly soraglaryň hataryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem, 2017-nji ýylyň 28-nji noýabrynda kabul edilen, hyzmatdaşlygy kämilleşdirmek boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Energetika Hartiýasynyň arasyndaky özara düşünşmeklik baradaky Memorandumyň çäklerinde, Türkmenistanyň wekilleriniň EH-nyň Sekretariatynda tejribelik geçmeklik meselesine seredildi.

Energetika ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygy häzirki wagtda döwletleriň durnukly ösüşlerini, ähliumumy parahatçylygy, durnuklylygy we abadançylygy görkeziji faktorlarynyň biridigini bellemek bolar. Şul nukdaý-nazardan ugur alyp, Türkmenistan, soňky ýyllaryň dowamynda, energiýa ulgamynda öňdebaryjy döwletleriň biri bolup, dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni energetika howpsuzlygyny üpjün etmegiň meselelerine çekip, maksada okgunly daşary syýasatyny alyp barýar.

Şunuň bilen baglylykda, 2017-nji ýylyň 28-29-njy noýabrynda Aşgabatda geçirilen Energetika Hartiýasynyň konferensiýasynyň 28-nji sessiýasynyň ähmiýetliligini hem-de netijeliligini belläp geçip, taraplar 2019-njy ýylda geçirilmegi meýilleşdirilýän Merkezi we Gündogar Aziýada sebitleýin energetika hyzmatdaşlygynyň maksatlaýyn toparynyň 15-nji mejlisini (RECCA) geçirmek baradaky soraglara seretdiler.

Rastgele Haberler

Türkmenistan’ın toplu konut projeleri

Ocak 16, 2020 - 5:15 PM
Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta toplu konut projeleri başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Başkent’in Parahat-7 mahallesinde 23 konut inşa edilecek. 36 ve 54 daireli 9 katlı konutlar, binlerce ailenin yeni yuvası olacak. Ayrıca konutların yakınında park alanları, çocuk oyun bahçeleri, spor alanları otoparklar ve diğer yardımcı tesisler inşa edilecek.
Daha fazla oku

Ýürekden çykýan owazlar : Begenç Hojaýew

Ocak 14, 2020 - 1:36 PM
Bary-ýogy üç harpdan ybarat bolan «saz» diýen ajaýyp sözde, ählimiziň köňlümizi awlap, dünýämize joşgun eçilýän ýaz ýaly ýakym bar. Zehinli kompozitorlar döredýän şirin owazly sazlary bilen ýürekleri nepis duýgulara besleýär. Şeýle zehinleriň biri hem, Magtymguly adyndaky milli sazly-drama
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *