MEDENIÝET

“TRT Balkan” teleýaýlymy öz işine başlady

Düýn Ankaradaky “Grand Ankara Otel” myhmanhanasynda “TRT Balkan” teleýaýlymynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Onda Türkiýe Beýik Millet Mejlisiniň başlygy (TBMM) Mustafa Şentop, Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň aragatnaşyk bölüminiň başlygy Fahrettin Altun we TRT-niň baş direktory Mehmet Zahid Sobajy gatnaşdylar hem-de çykyş etdiler. Olar täze ýaýlymyň işine üstünlikleri arzuw etdiler.

“TRT Balkan” Balkan ýarymadasynda 7 ýurtda 5 dilde işini dowam etdirer.

Ýatlap geçsek, häzirki wagtda TRT-niň “TRT Arapça”, “TRT Kürdi”, “TRT World”, “TRT Nemesçe”, “TRT Fransuzça”, “TRT Avaz” teleýaýlymlary hem dünýäniň dürli halklary üçin birnäçe dillerde ýaýlym durmuşyna dowam edýärler.

 

Taryhda şu gün: 16-njy iýun

Ýene-de okaň

Türkmen kinorežissýory «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragy bilen sylaglandy

Ata Watan Eserleri

Zenanlaryň bir topary «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglandy

Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyna eýe bolan raýatlarymyz

«Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragynyň ýeňijileri yglan edildi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli geçiriljek medeni çäreler

Aşgabatda ýaşaýyş jaýlarynyň açylyşy boldy

Ata Watan Eserleri