TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

TRT 1-de Seljuklylara bagyşlanan köp bölümli film görkeziler

Türkmen topraklaryndan Anadoly sebitlerine göçüp baryp, taryhdaky iň dowamly imperiýany guran Osmanlylar barada köp bölümli filmleriň birnäçesini döreden türk kinematograflary bu gezek Beýik Seljukly türkmen döwletiniň taryhyna ýüzlenmekçi.

Has takygy, 28-nji sentýabrda TRT1 teleýaýlymynda görkezilip başlanjak «Oýanyş: Beýik Seljuklar» atly täze köp bölümli film türkmen halkynyň taryhyndaky iň şanly imperiýa bagyşlanar.

Türk mediasynda habar berlişi ýaly, filmde Mälik şanyň döwrüne degişli wakalar beýan ediler. Baş gahrymanyň — Mälik şanyň keşbini meşhur aktýor Bugra Gülsoý ýerine ýetirer. Onuň körpe ogly, Beýik Seljuklar nesilşalygynyň iň soňky solnay Ahmet Sanjaryň keşbinde bolsa Ekin Koç çykyş eder.    

Rus dili sahypamyz

Saýtymyzyň täzelenen görnüşine goşulan Rus dili sahypasy geljekde has işjeň sahypalarynyň biri bolar we habarlary Rus dilinde okamak isleseňiz onda, ekranyň sag üst tarapyndan Russiýanyň baýdagyny saýlaň!

Ýene-de okaň

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan harby ýöriş

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Teswirle