TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidentiniň GDA-nyň Ýerine Ýetiriji komiteti bilen duşuşygy

2019-njy ýylyň 10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň başlygy – Ýerine ýetiriji sekretary Sergeý Nikolaýewiç Lebedew bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň başynda S.Lebedew agza-döwletleriň arasyndaky gatnaşygy berkitmekde Türkmenistanyň şu ýylda GDA başlyklyk etmeginiň möhüm ähmiýete eýe bolandygyny aýratyn belledi we ýurtlaryň arasyndaky özarabähbitli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi Arkalaşygyň möhüm wezipeleriniň biri bolup durýandygyny nygtady.

Duşuşygyň dowamynda taraplar GDA-nyň çäklerindäki hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar hem-de geljekde Arkalaşygyň işiniň kämilleşdirilmegi babatynda alnyp barylýan işleriň üstünde durup geçdiler.

Şeýle-de Arkalaşygyň çäklerindäki netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine Türkmenistanyň goşýan uly goşandyna aýratyn üns berildi.

Ýene-de okaň

Awazadaky resminama BMG-niň resmi resminamasy hökmünde çap edildi

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaý Halk Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady

Türkiýede 8 aýda 69 sany Türkmen kompaniýa esaslandyryldy

Baş Redaktor

Teswirle