JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça işlenip taýýarlanylýan maksatnamalar, şeýle hem «Ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynyň» taslamasyny işläp taýýarlamak meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Döwlet Baştutanymyz ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berdi. Wise-premýer häzirki döwürde gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, Türkmenistanyň ykdysady, maliýe we bank ulgamlaryny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamanyň taslamasy barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz döwlet eýeçiligindäki emläkleri hususylaşdyrmagy dowam etmegiň, telekeçilik işi üçin amatly şertleri döretmegiň bu maksatnamanyň esasyny düzmelidigini belläp, wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi hem-de taslamanyň üstünde işlemegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Gylyjow ilaty azyk önümleri bilen üpjün etmek, daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligi giňeltmek hem-de ýurdumyzda öndürilýän eksport ugurly önümçiligi ösdürmek boýunça maksatnamany durmuşa geçirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň söwda toplumyny ösdürmegiň 2019 —2025-nji ýyllar üçin ýörite maksatnamasy işlenip taýýarlananda garamagyndaky düzümleriň işlerinde bu ugurlara aýratyn ähmiýet berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, telekeçiligiň daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilik ulgamynda hem-de ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmakda, bäsdeşlige ukyply önümçilikleri ösdürmekde barha ýokarlanýan ornuny belläp, obasenagat toplumynda amala aşyrylýan maýa goýum taslamalaryna yzygiderli goldaw bermegiň hem-de içerki bazary ýokary hilli oba hojalyk önümleri bilen üpjün etmegiň möhümdigini nygtady.

Döwlet Baştutanymyz işlenip taýýarlanylan maksatnamanyň daşary söwda gatnaşyklarynyň işjeňleşdirilmeginde aýratyn ähmiýetlidigini belläp, bu ulgamda bar bolan mümkinçilikleri, halkara hyzmatdaşlygynyň ykdysady taýdan bähbitli ugurlaryny ýene bir gezek içgin seljermegi tabşyrdy. Milli Liderimiz türkmen işewürliginiň bazar syýasatynda seljerme işleriniň güýçlendirilmeginiň, ýurdumyzyň harytlarynyň dünýä bazarlarynda ýerlenilmegini işjeňleşdirmegiň zerurdygyny nygtap, wise-premýere bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew ýurdumyzyň gurluşyk we energetika pudaklaryny ösdürmegiň 2019 —2025-nji ýyllar üçin maksatnamany işläp taýýarlamak boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu resminama ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň geljegi uly ugurlary, häzirki wagtda amala aşyrylýan Türkmenistanyň elektrik energetikasyny 2020-nji ýyla çenli ösdürmegiň konsepsiýasy, şeýle hem döwlet Baştutanymyz tarapyndan tutuş halk hojalyk toplumy üçin kesgitlenilen ilkinji nobatdaky wezipeler hasaba alnyp taýýarlanyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de beýan edilen teklipler bilen tanşyp, birnäçe bellikleri aýtdy. Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, paýtagtymyzda we welaýatlarda alnyp barylýan senagat hem-de durmuş maksatly köp sanly desgalaryň giň gerimli gurluşygy, ýurdumyzyň obalarynda we şäherlerinde häzirki zaman düzümlerini döretmek boýunça maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegi, ilatyň ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmak – bularyň ählisi maýa goýum-gurluşyk toplumynyň we elektroenergetika pudagynyň kuwwatlyklarynyň yzygiderli artdyrylmagyny talap edýär.

Ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak, önümçilik we ylmy-tehniki mümkinçiliklerini artdyrmak, ýerli çig mal serişdelerinden daşary ýurtlarda taýýarlanylan önümlerden pes bolmadyk gurluşyk materiallarynyň görnüşlerini giňeltmek, hojalygy ýöretmegiň, şol sanda hususy işewürligiň gatnaşmagynda onuň netijeli görnüşlerini ornaşdyrmak bu ulgamda durmuşa geçirilýän möhüm wezipeleriň hatarynda görkezildi.

Şunuň bilen birlikde, döwrebap energetika ulgamynyň döredilmegi milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň okgunly ösüşiniň ýene bir möhüm şertleriniň biridir, pudagyň döwrebaplaşdyrylmagynda ýurdumyz iň gowy dünýä tejribesini özleşdirmegi, ylmyň häzirki zaman gazananlaryny hem-de iň täze tehnologiýalaryny ornaşdyrmagy ugur edinýär.

Döwlet Baştutanymyz durmuş-ykdysady ösüş maksatnamasyny döwrüň talabyna laýyklykda, sanly ykdysadyýetiň konsepsiýasyny durmuşa geçirmek esasynda taýýarlamagyň zerurdygyny belläp, wise-premýere pudaklaýyn Maksatnamanyň bu taslamasyny gaýtadan işlemegi tabşyrdy.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, bellenilen wezipeleri çözmekde bu resminamanyň ylmy tarapyna üns berilmelidir, täzeçil usullar peýdalanylmalydyr hem-de häzirki zaman ylmy işläp taýýarlamalar üstünlikli ornaşdyrylmalydyr. Gurluşyk, energetika we beýleki pudaklar üçin, şäher hojalygyny netijeli dolandyrmak boýunça işleri guramakda ylmy taýdan esaslandyrylan çemeleşmeler örän möhümdir diýip hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz dürli maksatly desgalary, täze elektrik geçiriji ulgamlary, şäher gurşawyny ösdürmek meselelerini öz içine alýan maksatnamanyň taýýarlanylmagyna örän jogapkärli hem-de içgin çemeleşmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň obasenagat toplumyny ösdürmegiň 2019 — 2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyny taýýarlamak boýunça ýaýbaňlandyrylan işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, maksatnamada bellenilen wezipeleriň içgin seljerilmelidigini, ylmyň gazananlarynyň, öňdebaryjy serişde tygşytlaýjy tehnologiýalaryň geljekde hem giňden ornaşdyrylmagyna esasy üns berilmelidigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ugurdaş düzümler bilen ýakyndan bilelikde işleşmegi ýola goýmak boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Maksatnamada ýurdumyzyň ekologiýa abadançylygyny üpjün etmek hem-de suw diplomatiýasy ulgamynda Türkmenistanyň halkara başlangyçlaryny ilerletmek boýunça çärelere aýratyn orun berilmelidir diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, ýakyn wagtda beýleki wise-premýerler bilen hem şunuň ýaly duşuşyklar geçiriler. Ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň netijelerine Ministrler Kabinetiniň 2018-nji ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek giňişleýin mejlisinde garalar.

Ýene-de okaň

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky syýasy geňeşmeler geçirildi

“Galkan” toparynyň ynamly ýeňşi: 15-1

Ata Watan Eserleri

Özbegistanyň Prezidenti: Türkmenistan bilen köptaraplaýyn gatnaşyklar has-da ösdüriler