JEMGYÝET

Türkmenistanyň Ilçisiniň Ruminýanyň Prezidentine ynanç hatlaryny gowşurmagy

2019-njy ýylyň 29-njy ýanwarynda Buharest şäherindäki Kotroçeni köşgünde Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçisi A.Annaýewiň  Rumyniýanyň Prezidenti jenap Klaus Werner Ýohannise ynanç hatlaryny gowşurmak dabarasy boldy.

Şeýle hem çärä Rumyniýanyň Prezidentiniň syýasy meseleler boýunça geňeşçisi jenap Bogdan Auresku, Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň Döwlet sekretary jenap Danus Sebastian Nekulaesku hem-de Ilçihananyň diplomatlary gatnaşdylar.

Rumyniýanyň Prezidenti bilen gepleşikleriň barşynda Ilçi A.Annaýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Rumyniýanyň Prezidentiniň adyna ýollan salamlaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny ýetirdi hem-de türkmen tarapynyň geljekde hem Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň öňegidişliklerine we ösüşlerine gyzyklanma bildirýändigini nygtady.

Rumyniýanyň Prezidenti öz gezeginde Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gelip gowşan salamlary we mähirli sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Prezidentiniň we halkynyň adyna öz salamlaryny we iň gowy arzuwlaryny ýetirmegi sorady.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri