TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy habar berýär

2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň edaralary tarapyndan aşakda görkezilen goşmaça tölegli hyzmatlar amala aşyrylyp başlanýandygyny mälim edýäris.

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň 28-ne çykaran 136 iş belgili buýrugy bilen tassyklanyldy.

â„– Goşmaça hyzmatlaryň / işleriň görnüşleri Tölegiň möçberi (GBüS-ly)
1. Türkmenistanyň raýatynyň biometriki maglumatly pasportynyň taýýar bolandygy barada SMS habaryny ibermek 1 manat
2. Ýuridik we fiziki şahslaryň migrasiýa gullugynyň edaralaryna berýän ýüztutmalaryny dolduryp bermek 5 manat
3. Nusga köpeldiş hyzmaty (1 nusga) 1 manat

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Eýranyň energetika ministriniň Aşgabada sapary

Teswirle