TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanly Döwletjan Ýagşymyradow ACA-nyň çempiony

Başa-baş göreş boýunça 29 ýaşly türkmen pälwany Döwletjan Ýagşymyradow (17-5-1) täze halkara ýaryş bolan Absolute Championship Akhmatyň (ACA) ýarymagyr agram boýunça çempiony boldy. 93 kilograma çenli agram derejesindäki pälwanlaryň arasynda ýaryşan ildeşimiz Warşawanyň Torwar-arena sport toplumynda geçirilen ýaryşda polşaly 38 ýaşly pälwan Karol Selinskini (16-7-1) dördünji raundda nakaut bilen ýeňdi.

Bassyr bäş ýeňşinde ýeňiş gazanan, şol sanda ACA-nyň çempionlyk guşagynyň eýesi, russiýaly Batraz Agnaýewi hem ikinji raundda nakaut bilen ýeňen türkmenistanly pälwan bu ýaryşa 2017-nji ýylda goşuldy. Selinskiý bilen geçirilen duşuşykdan soňra, onuň hasabynda diňe ACA-da bassyr dört ýeňiş bar.

Tutluşykdan soňra Döwletjan Ýagşymyradow ýurdumyzda ýaşlaryň sport bilen meşgullanmagy üçin giň şertleri döredip berýän hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa çäksiz hoşallyk bildirdi.

Ýene-de okaň

Türkmenistan Hazarýaka döwletleri bilen ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge taýýar

Moskwada II Hazar ykdysady forumy geçirilýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti hatyra çäresine gatnaşdy

Teswirle