Türkmenistan’ın kimya sanayi hızla gelişiyor

Türkmenistan Hükümeti, ekonomik alanlarının tamamını çeşitlendirerek, büyüme ivmelerini yakalamak için çaba gösteriyor. Petrol ve dogalgaz gibi doğal kaynaklar bakımından zengin olan Türkmenistan, bu kaynakları kullanarak, kimya sanayi için önemli olan ihracat amaçlı ürünlerin üretimini hedeflemektedir.

Ülkede kimya sanayi sektörünün büyümesi için uluslararası işbirliğine gidildi.  Güney Kore, Japonya gibi dev teknoloji ülkelerin şirketleri ile anlaşmalar yapılarak, bu sektörde son teknoloji tabanlı üretim tesisleri inşa edilmektedir. Doğalgazı hammadde olarak kullanılarak, azot, fosfor ve potasyum gibi mineral ürünler üretilerek, yurtdışına ihraç etmek hedefleniyor.

Türkmenabat kentindeki kimya fabrikası bünyesinde bu sene 500 bin ton sülfürik asit üreten yeni bir tesis açıldı. Bu tesis ülkede fosfor üretimi için önemli bir hammadde kaynağı olacaktır. Fosfor ise tarım ürünlerinin verimliliğini arttırmak için önemli bir gübre olarak kullanılmaktadır. Önümüzdeki dönemde bu fabrikada yıllık kapasitesi 300 bin ton olan yüksek kalitede fosfor üretim tesisini inşa etmek hedeflenmektedir.

Türkmenistan’da fosfor dışında azot ve potasyum minerallerinin üretimi için de önemli potansiyel bulunmaktadır. Türkmenistan'da azot üretmekte büyük bir tecrübeye sahiptir. 1984 yılında Mari vilayetinde Mariazot üretim tesisi kurulmuştur.

Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler

Türkmenistan’ın doğalgaz bakımından zengin olması ülkede karbamid üretmek için önemli bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Bağımsızlık yıllarında Tecen Karbamid fabrikası, Mari Karbamid fabrikası kurulmuştur. 2005 yılında hizmete açılan Tecen Karbamid fabrikasında 350 bin ton gübre üretilmektedir.

Mari kentindeki gübre fabrikasında ise her sene 400 bin ton ammiak ve 640 bin ton karbamid üretilmektedir.

Bunun yanı sıra Balkan vilayetinde Garaboğaz kentinde yeni bir karbamid fabrikasının inşasına başlanmıştır. Bu fabrika Japonya’nın Kawasaki ve Sojits şirketlerinin teknoloji ile donatılacaktır. Bu fabrikada bir günde 2000 ton ammiak ve 3500 ton karbamid üretmek hedeflenmektedir.

Lebap vilayetinin Garlık ilçesinde ise dev bir potasyum üretim tesisi inşa edilmektedir. Bu tesis, Belarus şirketi tarafından yapılmaktadır. Bu tesiste her sene 1 milyon 400 bin ton potasyum gübresinin üretilmesi bekleniyor. Daha sonra üretim kapasitesini 4 milyona çıkarmak hedefleniyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar