Türkmenistan’da Özelleştirmeler Artıyor

Özel sektörün gelişimine büyük önem verilen Türkmenistan’da son dönemde özelleştirmeler de hızla artmaktadır. Yakın dönemde, Türkmenistan ekonomisinde enerji hariç sektörlerde, özel sektörün payının en az %70’lere çıkarmayı hedefleyen Türkmen Yönetimi, son dönemde, özelleştirmelere de büyük önem vermektedir. Bu amaçla, özelleştirilecek kamu teşebbüslerinin özelleştirme ilanları resmi gazetelerde yayınlanmaktadır.

Türkmenistan gazetesinin 5 Ekim 2016 tarihinde, Türkmenistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen ilana göre, 9 kamu teşebbüsü daha özelleştirilecek.

Buna göre, Ahal eyaletinde süt ürünleri alanında faaliyette bulunan “Gaymak” süt Anonim şirketi 570.941.00 manat baz fiyatı ile açık artırımda satılacak. Ahal eyatinde tekstil alanında faaliyette bulunan G. Atamuradova fabriğinin açık arttırım başlangıç fiyatı ise, 1.497.346.00 manat olarak belirlenmiş. Bir başka tesis ise, 3 milyon 654 bin 729 manat baz fiyata ile satışa çıkartılmıştır. Bunun gibi hayvancılık alanında da birkaç tesis özelleştirilecek olup, özelleştirilecek teşebbüslerin tam listesi ve baz fiyatları Türkmenistan gazetesinde yayınlanmıştır.

Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Açık artırım, 5 Kasım 2016 tarihinde Aşkabat’ta Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığının binasında gerçekleştirilecektir. Başvurular, 3 Kasım 2016 tarihine kadar yapılabilecektir. Açık artırıma ilanda belirtilen şartları taşıyan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir. Başvuru için  00 993 12 39 46 72/73/74/75

Bakanlığın web sitesi www.economy.gov.tm

Kaynak Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  21 sany desgany hususylaşdyrmak meýilleşdirilýär
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar