TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmenistanda smart telewizorlaryň önümçiligine girişiler

Türkmenistanda ykdysadyýeti sanlaşdyrmak hem-de elektron senagatyny ösdürmek babatda giň gerimli işler alnyp barylýar. Şonuň netijesinde, ýurdumyzda dürli elektron enjamlaryň önümçiligi ýola goýulýar. Häzirki wagtda smart telewizorlaryň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Prezidentiniň baştutanlygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde habar berildi.

Habar berlişi ýaly, Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň “Türkmensenagat” agentligi bilen “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýeti bilelikde ekranynyň ölçegleri 32 dýum, 42 dýum we 55 dýum bolan smart telewizorlaryň önümçiligini ýola goýmak babatda degişli işleri alyp barýar.

Täzeçil esasdaky telewizorlar IP-týunerleri bilen üpjün ediler. Bu enjamlar Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Ýaş alymlar merkeziniň hünärmenleri tarapyndan işlenip düzüldi.

Smart telewizorlaryny ýokary hilli öndürmek maksady bilen, “Aýdyň gijeler” hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleriniň daşary ýurtlarda okadylandygy mälim edildi.

Türkmenistanda elektron senagatynyň ösdürilmegi daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümçiligi döretmek babatdaky maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine itergi berer.

Ýene-de okaň

Serhetabat we Oguzhan etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Farap we Döwletli etrap häkimlikleri ýatyryldy

Baş Redaktor

Daşoguz welaýatynda ady üýtgedilen we ýatyrylan etraplar

Baş Redaktor

Teswirle