Türkmenistan’da Ombudsmanlık Kurumu Faaliyete Geçiyor

Türkmenistan, İnsan hakları alanında önemli bir adım attı.  İnsan haklarının devlet tarafından korunması amacıyla, Ombudsmanlık kurumu oluşturuluyor. Bununla ilgili Kanun, yakında, Türkmenistan Meclisi tarafından kabul edilmişti.  Türkmenistan’da 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Ombudsman Kanunu yürürlüğe girecek. Yeni yasa çerçevesinde, insan hakları konusunda yetkili kişi konumundaki Ombudsmanın görevleri, faaliyet alanları belirlendi. 14 Eylül 2016 tarihinde kabul edilen Türkmenistan’ın Yeni Anayasanın 81/8 maddesine göre, Türkmenistan Meclisi, Türkmenistan’ın Devlet Başkanının teklifi üzerine, Türkmenistan’da insan hakları alanında yetkili vekili seçilecek denilmektedir ve böylece, Ombudsmanlık Kurumun temeli, Yeni Anayasa ile kabul edilmişti.

Ombudsman vatandaşların hak ve hukuklarının gözetilmesi, özgürlüklerin korunmasını garanti etmek amacıyla kurulmuştur.

Söz konusu koruma,  Türkmenistan’da bulunan yerli vatandaşlar ile aynı anda yabancı ülke vatandaşları için de geçerlidir.

İnsan hakları için yetkili kişi (Ombudsman) Türkmenistan Devlet Başkanı’nın teklifi üzerinde 3 aday arasından ülke Meclisi tarafından seçilecek.

Ombudsman görevine üslenecek kişi Türkmenistan vatandaşı olmalıdır. 40 yaşında, insan hakları alanında tecrübeye sahip, son 10 yıl boyunca Türkmenistan’da ikamet eden ve çalışan olacak. Ombudsman 5 yıl süreyle seçilecek. Ombudsman iki defadan fazla seçilemeyecek.

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Ombudsman ve onun yardımcısı Türkmenistan Meclisi’nin milletvekili olamayacaktır ve diğer kamu kuruluşlarında da çalışmayacaktır.

Ombudsman, şikâyetleri 15 gün içinde, bazı durumlarda 30 gün içinde, ancak, en fazla 45 gün içinde incelemek zorundadır. Ombudsmana şikâyet etmenin genel zamanaşımı 1 yıldır. Ombudsman, tespit ettiği hak ihlallerin giderilmesi için ilgili kuruma danışmanlık özelliğine sahip teklif ile başvuracak. İlgili kurumlar 1 ay içinde bu teklifi işleme koymaya ve sonucu hakkında Ombudsmana bilgi vermek zorundadır.  Ombudsman yapılan işlemle mutabık kalmazsa, ilgili kurumun bir üst kuruluna başvurma hakkında sahiptir.

Ombudsman her sene Türkmenistan Devlet Başkanı’na bir yıl boyunca insan hakları alanında yaptığı faaliyetler doğrultusunda rapor sunacak. Söz konusu rapor, basında yayınlanacak.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar