Türkmenistanda milli bilim ulgamynyň ösen nusgasy

Häzirki döwürde Türkmenistanda milli bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýokary okuw mekdeplerinde ylmy ösdürmek we ony ösen döwletleriň derejesine çykarmak üçin uly göwrümli işler alnyp barylýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2007-nji ýylda ýurduň Prezidentligine saýlanany bäri, döwletiň giňden berýän goldawynyň çäginde “Bilim hakyndaky Kanun” kabul edildi.    

Türkmenistanda bilim ýurduň innowasion ösüş strategiýasynyň durmuşa geçirilmeginde esasy ugur hökmünde kabul edilýär. Soňky 10 ýylyň dowamynda ýurduň milli bähbitleri we ruhy ýörelgeleri nazara alnyp, Türkmenistanyň bilim ulgamynda ösen we innowasion dünýä tejribeleri ornaşdyryldy. Hökümet başlangyç mekdeplerde kompýuter we dil ugurlaryndan sapaklaryň ýola goýulmagyna, orta mekdeplerde döwrebap interaktiw metodikanyň ornaşdyrylmagyna, şeýle hem halkara bilim maksatnamalaryna gatnaşmaga aýratyn üns berip gelýär.

Çagalar baglarynyň, başlangyç mekdepleriň, orta mekdepleriň we ýokary okuw jaýlarynyň täze binalarynyň gurluşyklary ýurduň dürli künjeklerinde ýokary depginler bilen dowam edýär. Okadyş tilsimleriniň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, ýurduň bilim ulgamynda döwrebap maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary ornaşdyryldy. Mekdepler we uniwersitetler döwrebap kompýuter we multimedia abzallary bilen enjamlaşdyryldy.

Häzirki wagtda Türkmenistanda 1852 sany orta mekdep, 1053 sany çagalar bagy, 24 ýokary ýokary okuw mekdebi, 128 sany başlangyç bilim berýän ýöriteleşdirilen mekdepler, 42 sany tehnikum hem-de ýörite orta mekdepler bar. Olaryň sany her ýyl yzygiderli ýagdaýda artdyrylar. Munuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň ýanynda 10 sany ylmy-barlag institutlary hereket edýär. Olarda fizika we matematika, himiýa, geologiýa, tehniki ylymlar, medisina, biologiýa, oba hojalygy we ynsanperwerlik ylymlary boýunça möhüm ähmiýetli ylmy-barlaglar geçirilýär. Bu Akademiýa ýokary okuw mekdepleriniň, şeýle-de aýry-aýry ministrlikleriň we edaralaryň ylmy-barlag institutlary tarapyndan geçirilýän işleriň utgaşdyryjy merkezi bolup hyzmat edýär. 

Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

“Bilim üçin serhet ýok” diýen ýörelgeden ugur alyp, Türkmenistan BMG-niň Ylym, Bilim we Medeniýet boýunça guramasy UNESCO, şeýle-de Aziýada, Ýewropada we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän abraýly ylym we bilim merkezleri bilen hem hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistan tejribeli hünärmenleriň türgenleşdirilmegi boýunça bilelikdäki taslamalary uly üstünlikler bilen durmuşa geçirýär. Soňky 10 ýylyň dowamynda müňlerçe türkmen talyplary Russiýanyň, Belarusyň, Hytaýyň, Malaýziýanyň, Rumyniýanyň we Türkiýäniň abraýly ýokary okuw mekdeplerini tamamladylar.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň yzygiderli ýagdaýda nygtap geçişi ýaly, bilim Türkmenistandaky sazlaşykly ösüşiň baş binýadydyr. Şoňa görä-de, ýurduň bilim pudagynda alnyp barylýan reformalaryň baş maksady ýokary ahlak gymmatlyklaryna we döwrebap tehnologiýalar boýunça ýokary bilime eýe bolan täze nesliň kemala getirilmegidir. Olaryň türgenleşdirilmegi we bilim almagy döwrebap Türkmenistanyň mundan hem beýläk pajarlap ösmegi üçin aýgytly faktordyr.

Çeşme : Atawatan Türkmenistan Habar Agentligi (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy.
Okap bilersiňiz  2 müň 100 tonnadan gowrak pile taýýarlandy
ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar