Türkmenistan’da Genç Bilim Adamları Merkezi kurulacak

Türkmenistan ülke ekonomisinin bütün alanlarında bilimsel araştırma çalışmalarına önem veriliyor.  Bu nedenle, ülkede Teknoloji Merkezi ve aynı zamanda Oguzhan Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi kuruldu. Şimdi ise Genç Bilim Adamları Merkezi’nin oluşturulması gündeme alındı.

Türkmenistan Bilimler Akademisi ve Mahtumkuli Gençler Teşkilatı Merkez Konseyi’nin girişimiyle Genç Bilim Adamları Merkezi’nin kurulması hedefleniyor. Bilimler Akademisi’nde düzenlenen toplantıya, ülkedeki bütün yüksek eğitim kurumundan öğretim üyeleri  ve öğrenciler davet edildi.

Toplantıda yapılan sunumlarda, gençlerin araştırma faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla kurulacak bu merkezin ülkenin eğitim kuruluşlarının önemli bir ağını oluşturacağı ifade edildi. Genç araştırmacıların yurtdışındaki organizasyonlara katılması için imkanların seferber edilmesi gerektiğinin üzerinde duruldu.

Türkmenistan’da yeni eğitim-araştırma merkezi oluşturularak, gençlerin güneşten, rüzgardan ve sudan istifade ederek, alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi, yüksek teknoloji ve çevreye zararsız ürünlerin üretilmesi, inşaat malzemelerin üretilmesi için yeni teknolojik buluşların ortaya çıkarılması gibi alanlarda teşvik edilmesi hedefleniyor. 

Okap bilersiňiz  Ýewro 2020: 13-nji iýundaky duşuşyklary

Toplantıda, "2015-2020 yıllar için Türkmenistan'da devlet gençlik politikasının" uygulanması bağlamında bilimsel gençlik hareketi geliştirmek için yeni hedefler belirlendi. Bu konuda, araştırma merkezleri ile okullarda akademisyenliğe meraklı gençlerin ortaya çıkarılması için çaalışma başlatılacak.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz!
Okap bilersiňiz  Ýewro 2020: 13-nji iýundaky duşuşyklary
Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar