Türkmenistan’da 53 milyar dolarlık inşaat projesi hayata geçiyor

Türkmenistan Hükümeti, sanayileşmiş ülkeler arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmak amacıyla altyapı projelerine önemli ölçüde yatırım yapıyor. Ülke genelinde 2 binden fazla tesisin inşaatı devam ediyor. Söz konusu projelerin toplam maliyeti 53 milyar doları buluyor.

Bu rakamlar, Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’un Başkanlığı’nda toplanan Bakanlar Kurulu’nun genişletilmiş toplantısında açıklandı.

Sayın Devlet Başkanı Bakanlar Kurulu’nda yaptığı açıklamasında, 2016 yılının Ocak-Eylül aylarında toplaM maliyeti 2 milyar doları bulan 122 dev tesisin hizmete açıldığını kaydetti. Devlet Başkanı, söz konusu dönemde halı fabrikası, mobilya üretim tesisleri, 254 Mwt gücündeki elektrik santrali, Avaza turizm bölgesinde 10 otel, Teknoloji ve Mühendislik Üniversitesi kampüsü, 15 okul, 12 kreş, 800 bin metrekare alana sahip toplu konut projeleri gibi birçok sanayi ve sosyal amaçlı projelerin kullanıma açıldığını kaydetti.  

Türkmen Lider ayrıca, hâlihazırda ülke genelinde 53 milyar dolar maliyeti olan 2 binden fazla tesisinde inşasının devam ettiğini söyledi. 

Türkmenistan genelindeki bu yatırımlar ülkenin sanayileşme yönündeki hedeflerine ulaşmasına, ihracata yönelik üretim tesislerinin sayısının daha fazla arttırılmasına imkan sağlayacak. Belirtmek gerekir ki, Türkmenistan'ın ilk 9 aydaki ekonomik büyümesi, aynı dönemdeki global ekonomik büyümeden 2 kat daha fazla oldu. 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

 

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar