Türkmenistan Vatandaşlığının Doğumla KazanılmasıI

Türkmenistan vatandaşlığına ilişkin 3 Temmuz 2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “Türkmenistan’ın vatandaşlığı hakkında Kanunun” 10. Maddesine göre Türkmenistan’ın vatandaşlığını kazanmak için birkaç esas sayılmış ve bu esasların birisi de doğumla vatandaşlık kazanmaktır.

Kanunun 11. Maddesi ise, doğumla vatandaşlığı kazanma hususunu açıklığa kavuşturmaktadır.

Doğumla vatandaşlık kazanmak:

  • Çocuğun anne-babası Türkmenistan vatandaşı ise, çocuğun nerede doğduğuna bakılmaksızın Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne-babadan biri Türkmenistan vatandaşı, diğeri vatansız veya gaip olarak kabul ediliyor ise ya da bulunduğu yer bilinmiyor ise, çocuğun doğduğu yere bakılmaksızın Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne- babadan biri Türkmenistan vatandaşı, diğeri yabancı ülke vatandaşı ise, çocuk Türkmenistan’ın sınırlarında doğulduysa Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne-babadan biri Türkmenistan vatandaşı, diğeri yabancı ülke vatandaşı ise, çocuk doğulduğu sırada anne-babanın her ikisi veya biri Türkmenistan sınırlarında daimi ikamet ediyor ise, çocuğun nerede doğduğuna bakılmaksızın Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne-babadan biri Türkmenistan vatandaşı, diğeri yabancı ülke vatandaşı ise, çocuk doğulduğu sırada anne-babanın her ikisi de Türkmenistan sınırları dışında daimi ikamet ediyor ise ve çocuk Türkmenistan’ın sınırları dışında doğduysa, anne-babanın ortak dilekçesi ile çocuk Türkmenistan vatandaşlığına kabul edilecektir. (eğer anne-baba bu şekilde dilekçe vermediği durumda, çocuk vatansız kalacaksa, çocuk Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir)
  • Anne-babası Türkmenistan sınırlarında daimi ikamet eden vatansız ise, çocuk Türkmenistan’ın sınırlarında doğulduysa Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne-babası Türkmenistan sınırlarında daimi ikamet eden yabancı ülke vatandaşı ise, çocuk Türkmenistan’ın sınırlarında doğulduysa ve anne-babasının vatandaşı olduğu ülke çocuğa vatandaşlık vermiyor ise, çocuk Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne-babası bulunduğu yer ve vatandaşlığı tespit edilemeyen kişi ise, çocuk Türkmenistan’ın sınırlarında doğulduysa Türkmenistan vatandaşı kabul edilecektir.

Kanun doğumla vatandaşlığı kazanmak ile ilgili bazı hususları da ayrıca belirtmiştir:

  • Çocuğun babası Türkmenistan vatandaşı ise, annesi ise vatansız ise, çocuk nerede doğduğuna bakılmaksızın Türkmenistan’ın vatandaşı kabul edilecektir.
  • Anne-babası tespit edilemeyen Türkmenistan’ın sınırlarında bulunan çocuk Türkmenistan’da doğulan ve Türkmenistan’ın vatandaşı kabul edilecektir. Bu durumda ileri de anne-babadan biri, vasisi ortaya çıkarsa, işbu kanun hükümlerine uygun olarak çocuğun vatandaşlığı değiştirilebilir.

 

Not :  www.turkmenlawyer.com tarafından hazırlanan analizimiz devamını yayınlanmaya devam edeceğiz.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar