Türkmenistan Vatandaşlığı için Başvuru Prosesi

Türkmenistan Vatandaşlık Kanununda Türkmen vatandaşlığına başvuru prosedürü ve karar alma süreci düzenlenmiştir. Kanunun 25. Maddesinde, vatandaşlık konularında yetkili idarelerin hangileri olduğu açıklanmıştır. Buna göre, Türkmen Devlet Migrasyon İdaresi, Türkmenistan Dış İşler Bakanlığı ve yurt dışındaki Türkmenistan Elçilikleri ve konsoloslukları yetkili idarelerdir. Karar verici makam ise, Türkmenistan Devlet Başkanlığı makamıdır.

Türkmenistan Migrasyon Kurumu :

Kanunun 26. Maddesine göre, bu idare, Türkmenistan’da daimi ikamet eden kişilerden Türkmenistan vatandaşlığı ile ilgili dilekçeleri kabul etmek, dilekçe ve ilgili evrakları incelemek ve bunları Türkmenistan Devlet Başkanın bilgisine yetirmekle görevlidir. Bu İdare aynı, anda, Türkmenistan hukukuna göre, kişilerin Türkmenistan vatandaşlığını belirlemek ve ilgili belgeyi vermekle de görevlidir. İdare, Türkmenistan’ın Devlet Başkanının Türkmenistan’da daimi yaşayan kişilerin Türkmenistan’ın vatandaşlığı ile ilgili kararlarını icra etmekle de görevlidir. Türkmenistan’da yaşayan Türkmenistan vatandaşlığından çıkan, kabul edilen veya yeniden vatandaşlık verilen kişilerin tescil işlemlerini de yürütmek Migrasyon İdaresinin görevleri arasındadır.

 

Dış İşler Bakanlığı, Elçilik ve Konsolosluk:

Türkmenistan’ın Dış İşleri Bakanlığı ve Türkmenistan’ın yurt dışındaki elçilikleri ve konsoloslukları, Türkmenistan’ın sınırları dışında yaşayan kişilerden Türkmenistan vatandaşlığı ile ilgili dilekçeleri kabul etmek, dilekçe ve ilgili evrakları incelemek ve bunları Türkmenistan Devlet Başkanın oluruna yetirmekle görevlidir. Hariciyenin ilgili kurumları, aynı anda, yurt dışında ikamet eden Türkmenistan vatandaşlarının hesabını da yürütmektedir. Bu kişilerle ilgili Devlet Başkanın kararlarının icrası da hariciyenin görevindedir.

Başvuru Süreci

Yukarıdaki açıklamalardan görüldüğü gibi, Türkmenistan vatandaşlığı ile ilgili, yurt dışından yapılacak başvurular hariciye idareleri, Türkmenistan’da yapılacak başvurularda Migrasyon idaresine yapılacaktır.  Diğer bir ifadeyle, vatandaşlık konusunda başvuruyu kabul edecek yetkili idare, kişinin ikametine göre, Migrasyon idaresi veya Dış İşleri, Elçilik ve konsolosluktur.

Bu dilekçeler, yetkili idare aracılığıyla Türkmenistan Devlet Başkanının adına verilecektir. Belirtmek gerekir ki, çocukların ve mümeyyiz olmayanların başvuruları anne-babası veya diğer kanuni temsilcisi tarafından yapılacaktır.

Vatandaşlık başvurusunu kabul eden yetkili idareler, başvuruyu inceleyecek ve bir görüş bildirecektir. Bu idareler, başvuru belgeleri ile birlikte, kendi görüşlerini içerir raporla beraber Türkmenistan Devlet Başkanının adına başvuruyu göndereceklerdir. Başvurular incelenirken, Kanunun 14. Maddesinde sayılan hususlar özellikle dikkate alınacaktır.

Vatandaşlık meseleleri konusuyla ilgili Türkmenistan Devlet Başkanı tarafından çalışma grubu kurulacak ve bu grup, Türkmenistan Devlet Başkanı adına gönderilen belgeleri inceleyerek ve vardıkları sonucu Türkmenistan Devlet Başkanın oluruna teklif edecekler. Bu teklif, vatandaşlığa kabul, ret, yeniden kabul, vatandaşlıktan çıkarmayı kabul ve ret gibi tekliflerden biri olacaktır.

 

 Yukarıda da ifade edildiği gibi, vatandaşlık konusundaki Karar merci Türkmenistan Devlet Başkanlığı makamıdır.

Başvurunun türüne göre verilebilecek Kararlar

  • Vatandaşlık için başvuru yapıldıysa, kabul veya ret kararı verilebilir.
  • Vatandaşlıktan çıkmak için başvuru yapıldıysa, kabul veya ret kararı verilebilir.
  • Daha önce Türkmenistan vatandaşı olup da, çeşitli nedenlerden dolayı vatandaşlığını kaybettiyse ve tekrar vatandaşlık kazanmak için başvurduysa, kabul veya ret yönünde karar verilebilir.

Vatandaşlık başvuruları başvurudan itibaren en geç 6 ay içinde incelenecektir.  Başvurusu ret edilen kişiler, üzerinden 1 yıl geçtikten sonra tekrar başvurabilirler. Bu 1 yıllık süre, ret kararı verildikten sonra geçecek süredir. Ancak istisnai durumlarda bu süre kısaltılabilir.

 Not :  www.turkmenlawyer.com tarafından hazırlanan analizlerle ilgili ekstra sorular gelirse, gelen soruları genele hitap edecek şekilde analizlerin devamı olarak cevaplandıracaktır.  Bu konuda doğrudan hizmet vermediğimizi, hukuk hizmetimizin kapsamının uluslararası ticaret hukuku ile sınırlı olduğunu beyan ederiz. Yayınlanan hukuk analizleri hukuk danışmanlığı hizmeti kapsamında olmayıp, genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Daha detay bilgi için bu konuda hizmet veren kurumlara başvurulabilir.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar