Türkmenistan Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu Başkanlığı’nı yapacak

Türkmenistan önümüzdeki 3 sene boyunca Uluslararası Aral'ı Kurtarma Fonu Başkanlığı'nı yürütecek. Bu bağlamda, Aşkabat’ta Yıldız otelinde Birleşmiş Milletler, uluslararsı çevre ve finans kuruluşların temsilcileri Türkmenistan’ın başkanlık döneminde yapacağı faaliyetleri değerlendirdi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı Alman Uluslararası İşbirliği Cemiyeti (GIZ) desteğiyle “Orta Asya’da sınır ötesi su kaynaklarının yönetimi” konulu seminer düzenlendi.  

Forum kapsamında saygın uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Seminere, BM Kalkınma Programı, BM Çevre Programı, BM Önleyici Diplomasi Merkezi, Avrupa Birliği, Orta Asya Bölgesel Ekoloji Merkezi, İsviçre İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (SDC), Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası temsilcileri iştirak etti.

Uluslararası örgüt temsilcileri Türkmen tarafının Aral’ı kurtarmak, sınır ötesi su kaynaklarının rasyonel kullanmak, çevre sorunları gidermek konusunda ortak eylem planlarını değerlendirdi.

Aral sorunu nehirlerin hirolojik rejim değişikliği nedeniyle yüze çıkmıştır ve şu an durum kritik boyut kazanmıştır. Bu nedenle, bu sorun dünya toplumunun ilgi odağına dönüşmüştür. Aral gölünün kıyısında bulunan milyonlarca insan bu ekolojik sorundan etkilenmektedir. Durum küresel iklim değişikliğini de etkilemektedir.

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Aral’ı kurtarmak amacıyla Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu kuruldu. Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’ın öncülüğünde bu fon yürütülmektedir.

Aralık 2008’de BM Genel Kurulu Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu’na gözlemci statüsünü vermiştir. 2010 yılında ise BM ile Uluslararası Aral’ı Kurtarma Fonu arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Aral Gölü Özbekistan’ın kuzeybatı bölgesinde Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Kazakistan’ın güneybatı bölgesinde yer almaktadır. 1960’lar da gölün genişliği 66 bin km2 civarında iken, günümüzde bu rakam 27 bin km2 ye gerileyerek, su miktarı 5 kat azalmıştır.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy

Halkara gatnaşyklar instituty hojalyk hasaplaşygyna geçiriler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar