Türkmenistan Sözleşmeler Hukuku alanında kitap yayınlandı

Türkmenistan Devlet Başkanlığına bağlı Devlet ve Hukuk Enstitüsü tarafından “Türkmenistan Sözleşmeler Hukukunun Gelişimi” konulu kitap yayınlandı. Çok sayıda hukukçunun makalelerinden ibaret Yeni Kitap, Alman “Orta Asya’da hukuk devlet inşasına yardım” bölgesel Projesi tarafından verilen destek ile yayınlanmıştır. Aralarında “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Av.Dr. Döwran Orazgylyjow’un da bulunduğu Türkmenistanlı ve Almanyalı hukukçular makaleleri ile Yeni kitaba katkıda bulunmuşlardır.  Sözleşmeler hukukuna ilişkin Yeni Kitapta, Devlet ve Hukuk Enstitüsü Direktörü Dr. Yagmur Nuriyev,  Almanyalı profesörler Rolf Kniper ve Pudelka Yorg ve çok sayıda ünlü hukukçunun sözleşmeler hukukuna ilişkin makalelerini Türkmence ve Rusça olarak okunabilir. Alanında ilk olan yeni kitap, özellikle uygulamacılar için önemli bir başvuru kaynağı olma özelliğini taşımaktadır. Belirtmek gerekir ki, Dr. Yagmur Nuriyev, Dr. Döwran Orazgylyjow,  Serdar Atayev ve Aydogdu Çariyev’in ortak yazarı olduğu “Türkmenistan Girişimciler Hukuku” kitap,  daha önce yayınlanmış, uygulamacıların beğenisini toplamıştı.

Yeni kitapta işlenen başlıca konular:

  • Yatırım sözleşmeleri
  • Sigorta sözleşmeleri
  • Turizm sözleşmeleri
  • İş sözleşmeleri
  • Çevre sözleşmeleri
  • Taşıma sözleşmesi
  • Kira sözleşmesi
  • Avukatlık sözleşmesi
  • Joint venture sözleşmesi

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar