Türkmenistan Meclisi Paris anlaşmasını onayladı

Türkmenistan Meclisi, ülke hükümeti tarafından 23 Eylül 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler’in New York kentindeki genel ofisinde imzaladığı Paris anlaşmasını onayladı. Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı mücadele etmek amacıyla 12 Aralık 2015 tarihinde kabul edilen Paris anlaşması sözkonusu alandaki uluslararası işbirliği için büyük önem taşımaktadır.

Türkmenistan iklim değişikliğine karşı mücadelede etkin bir çalışma yürüterek, havaya kirli gazların salınması yönündeki birçok etkinlikleri düzenledi. Bu konuda 15 Temmuz 2012 senesinde Türkmenistan’ın iklim değişikliği konulu ulusal stratejisi kabul edilerek, çeşitli sektörlde kirli gazların hava salınmasını önlemek için hedefler belirlendi.

Türkmenistan ekoloji alanında uluslararası işbirliğine büyük önem vermektedir. Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov ekoloji sektöründe uluslararası işbirliğinin arttırılması yönünde çeşitli platformlarda: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rio 20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, Doğal afetlerin riskinin azaltılması konulu 3. BM Dünya Konferansı ve 7. Dünya Su Forumu gibi uluslararası konferanslarda bir dizi tekliflerde bulundu.  

Okap bilersiňiz  Aşgabatda täze belgili awtobuslar halkyň hyzmatynda

Türkmenistan tarafından Paris anlaşmasının onaylanması, Türkmenistan Hükümeti’nin uluslarararsı ekoloji anlaşmalarına bağlı kaldığının ve çevrenin korunmasının devlet tarafından büyük önem verildiğinin bir göstergesidir.

Kaynak :Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär.
Okap bilersiňiz  "Türkmenistan" awiakompaniýasy içerki gatnawlaryň sanyny artdyrdy
Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar