Türkmenistan gelir seviyesinde bir basamak daha yükseldi

Türkmenistan'ın ekonomisinin küresel mali türbülans ve belirsizliklere rağmen, yıllardır istikrarlı büyüme göstererek gelir seviyesinde dünya ortalamasının üzerine çıkmayı başardığı bildirildi. Bununla ilgili bilgi, Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller’in Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov’a gönderdiği mektupta dile getirildi.

Daha önce orta gelirli ülkeler seviyesinde olan Türkmenistan’ın bir üst seviyeye ulaşması önemli bir başarıdır. Bu da, ülkede Sayın Devlet Başkanı’nın başkanlığında yürütülen kalkınma programının başarılı bir şekilde hayata geçirildiğinin kanıtıdır.

Dünya Bankası üst düzey yetkilisi Cyril Muller’in mektubunda; “Dünya Bankası Grubu (WBG) olarak, ülkenizin gelir düzeyinde modern ve çeşitlendirilmiş ekonomisi olan ülkelerin saflarına katılmasına destek verdiğimizi belirtmek isterim” diye ifadeler yer aldı.

Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi

Dünya Bankası yetkilisine göre, Türkmenistan'ın kalıcı tarafsızlık politikası bu ülkenin sosyo-ekonomik büyümesinin sağlam temellerinden biri.

Türkmenistan 1992 yılında Dünya Bankası Grubu'na katılmıştı. Bu yıl Ekim ayında Türkmenistan Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası, finans sektöründe ve makroekonomi alanında danışmanlık hizmetleri anlaşmasını imzaladı.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär.
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar
Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar