Türkmenistan ekonomisinde istikrarlı büyüme

Türkmenistan’ın ana makroekonomik göstergelerinde istikrarlı bir büyüme gerçekleşti. Ülke ekonomisinde aşama aşama piyasa ekonomisine geçiş hızlandırılıyor. Yurtdışından gelen ithal malların azaltılması, yerel hammaddelerden yapılan ürünlerin çeşitli üretiminin artırılması yönünde önemli çalışmalar yapılmaktadır.

Bunun sonucunda ülke ekonomisinde düzenli bir büyüme rakamlarına ulaşıldı. 2016 yılının 11 ayında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da yüzde 6,2 oranında bir büyüme hızı yakalandı. Bu dönemde sanayide yüzde 1,1, inşaatta yüzde 4,4, ulaştırma ve iletişimde yüzde 10,4 ve tarımda yüzde 12 oranında büyüme gerçekleşti. Ülkede üretilen ürünlerin büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 103,4 olarak tespit edildi.

Türkmenistan’ın sanayi sektörünü kalkındırma programı kapsamında vilayetlerde 209 tesis inşa edildi, 111 tesiste inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hizmete açılan tesisler yerel hammadde ile çeşitli ürünlerin üretilmesi için hayata geçirilmiştir.

Türkmenistan hükümeti ihraç kaynaklı ürünlerin üretimine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, kimya sanayi, makine mühendisliği, tarım, inşaat, gıda ve diğer sanayi, yerli ilaç endüstrisinin gelişimine yönelik 110'dan fazla projenin uygulanması planlanmaktadır.

Türkmen ürünlerinin ihracatın arttırılması yönünde yapılan faaliyetler sonucunda yurtdışına ihracatı gerçekleştirilen elektrik enerjisinin miktarı yüzde 17,4, gübre miktarı yüzde 2,6 kat ve çimento miktarı 6,3 kat artmıştır. Bunun yanı sıra yün halı, sebze ve meyve, bitkisel yağ, buğday, pamuk ve diğer ürünlerin ihracatı da artmıştır. Hammadde ithalatı neredeyse yüzde 10 oranında düştü.

Bugün, Türkmenistan aktif modernleşme hamlelerini hızlandırarak, ekonominin lokomotif sektörlerinde teknik ve teknolojik yenilenme programını uygulanmaktadır. Bunun en güzel örneğini petrol ve doğalgaz sektöründe görmek mümkün. Bu sektörde sadece petrol ve doğalgaz ihracatı yanı sıra  onları hammadde olarak kullanarak, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ve bunun da yüksek teknoloji endüstrisi ile yapılması hedeflenmektedir.

Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler

 Türkmenbaşı Petrol Rafinerisi’nde petrol yeniden işlenerek, çeşitli ihraç kaynaklı ürünler üretiliyor. Halihazırda, bu rafinerinin bünyesinde gıda ve diğer ürünlerin ambalajı için yaygın olan polipropilen filmi üreten tesis inşa edilmektedir. Bu tesiste her sene 20 bin ton üretim yapılacaktır.

Bunun yanı sıra doğalgazı hammadde olarak kullanılarak, Euro 5 standartında benzin üretmek için yeni tesis inşa edilmektedir. Hazar Denizi’nin kıyısında yine doğalgaz kaynaklı yıllık 386 bin ton polietilen ve 81 bin ton polipropilen üretim tesisinin inşası devam etmektedir. Bunlara ilave, doğalgaz kullanılarak, gübre ve karbamid üretimi de gerçekleştirilmektedir. Bununla ilgili bir tesis inşa edildi ve yine bir üretim tesisi inşası devam etmektedir.

Türkmenistan, doğalgaz ve petrol rezervleri sadece yurtdışına ihraç etmekle kalmayıp, ülkede çeşitli ürünlerin üretimi için hammadde olarak ta kullanmaktadır. Bunu da, modern teknoloji ile yapmaktadır. Önümüzdeki dönemde Türkmenistan’ın daha fazla önem vereceği alan yüksek teknoloji olacaktır.

Bunların yanı sıra inşaat malzemelerinin üretimi için de büyük yatırımlara imza atılmaktadır. Ayrıca, tekstil sektöründe de aynı gelişmeler kaydedilmektedir. Fabrikalarda pamuk işlenerek, pamuk ipliğinin satılması dışında çeeşitli hazır tekstil ürünlerinin üretilip, yurtdışına ihraç edilmesi yönünde de çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar