Türkmenistan Ekonomisi Sayılarda

Bakanlar Kurulu toplantısında genellikle Ocak-Kasım aylarındaki ekonomik rakamlar açıklandı. Dünya genelindeki ekonomik çalkantılara rağmen, Türkmenistan ekonomisinde yılın başından beri istikrarlı büyüme devam ediyor. 2016 yılının 11 ayında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 6,2 oranında büyüdü. Söz konusu dönemde ticarette yüzde 14,2, tarımda yüzde 12, ulaştırma ve iletişimde yüzde 10,4, hizmet sektöründe yüzde 9,7 büyüme rakamına ulaşıldı. 

Ülke genelinde yapılan yatırım tutarı 48,4 milyar manat olarak gerçekleşti. Milli Tarım programı kapsamında ülke genelinde 51 tesis inşa edildi. Bunun yanı sıra 59 tesiste inşaat çalışmaları devam ediyor.

Türkmenistan’ın sanayi sektörünü geliştirmek amacıyla yapılan yatırımlar sonucunda 209 tesis hizmete açıldı ve 111 tesiste inşaat çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, özel sektörde de üretim arttı. Türkmenistan Sanayiciler ve İşadamları Birliği’ne üye olan yerli firmalar tarafından üretilen sanayi ürünleri yüzde 32,6, tarım ve gıda sektöründeki üretim ise 36,5 oranında gerçekleşti.

2016 yılının 11 ayında Türkmenistan Devlet Hammadde Borsası’nda 224 ticaret toplantısı gerçekleştirilerek, 14 binden fazla anlaşma imzalandı. Bu sözleşmelerin tutarı 20,8 milyar manatı buldu.

Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nda 22 fuar ve 26 konferans düzenlendi.

Türkmenistan dış politikada aktif olarak, özellikle dünya devletler ile siyasi münasebetleri yanı sıra ekonomik işbirliğine daha fazla odaklanıyor. Bugünkü günde 142 ülke ile diplomatik ilişkiler kuruldu. Bölgesel ve uluslararası örgütler ile işbirliği güçlendiriliyor.

2016 yılında Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 406 yabancı heyet Türkmenistan’ı ziyaret etti. Buna karşılık, Türkmenistan’dan 916 heyet yurtdışına gönderildi. Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonluğunda 178 etkinlik gerçekleştirildi. Yılın 11 ayında 136 uluslararası anlaşmalara imza atıldı.

 

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Ýaponiýanyň paýtagtyTokio şäherinde tomusky Olimpiýa oýunlary dowam edýär. Russiýanyň türgenleri sinhronly suwda ýüzmek ýaryşynda ýene-de altyn medal gazandylar. Umuman, häzirlikçe sportuň bu görnüşinde jübütleýin sinhronly suwda ýüzmekde Swetlana Romaşina hem-de Swetlana Kolesniçenko taý tapylanok. Olar eýýäm köp ýyllardan bäri bu ugurda birinjiligi eýeläp gelýär. Tokio Olimpiýa oýunlarynda hem bu iki rus türgeni altyn medalyň eýesi boldy.  Swetlana Romaşina sportuň bu...
Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde täze binagärlik we şähergurluşyk ulgamyny kemala getirmek hem-de berk bedenli, sagdyn ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek, şeýle hem çagalaryň dynç alyş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Daşoguz welaýatynyň häkimligine S.A.Nyýazow adyndaky etrapda çagalar üçin döwrebap dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we ony ýanaşyk ýerleri...
Paýtagtymyzda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we düýn ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň arasynda gepleşikler geçirildi. Duşuşygyň barşynda Prezidentler syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlardaky türkmen-täjik gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek babatda iki döwletiň gyzyklanmalaryny tassykladylar. Döwlet Baştutanlary ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşigi giňeltmek nukdaýnazaryndan, Emomali Rahmonyň bu saparynyň öz wagtyndalygyny we ähmiýetini bellediler. Prezidentler sebit we halkara gün tertibiniň...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň! Hormatly her günki täleýnama...
Türkmenistan bilen Täjigistanyň Prezidentiniň arasynda geçirilen ýokary derejedäki türkmen-täjik gepleşikleriniň jemleri boýunça köp sanly ylalaşyga gol çekildi. Täjigistanyň resmi habarlar gullugynyň habaryna görä, iki ýurduň döwlet Baştutanlary bilelikdäki Beýannama gol çekdiler. Soňra iki ýurduň hökümet wekiliýetiniň arasynda 19 resminama gol çekildi: Täjigistan Respublikasynyň Ykdysady ösüş we söwda ministrligi bilen Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky ähtnama; 2021-2023-nji ýyllar...
18,713FansLike
19,500FollowersFollow
859FollowersFollow
417SubscribersSubscribe

Iň täze habarlar