JEMGYÝET

Türkmenistan Bütindünýa Maýa Goýum Forumyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 22-26-njy oktýabry aralygynda düzüminde ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň wekilleri bolan Türkmenistanyň wekiliýeti Ženewada BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň gurnamagynda geçirilen Bütindünýa maýa goýum forumynyň (BMF-2018) işine gatnaşdylar.

Her iki ýyldan geçirilýän Bütindünýa maýa goýum forumy maýa goýum we ösüş üçin tutuş dünýäniň öňdebaryjy platformasy bolup durýar.

“Durnukly ösüşe maýa goýmak” diýip atlandyrylan forumyň işiniň birinji gününde, Türkmenistan “Bütindünýä maýa goýum forumynyň maýa goýum obasy” atly serginiň barşynda özüniň ykdysady mümkinçiliklerini we maýa goýum işi bilen tanyşdyrdy.

2018-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda Türkmenistanyň wekiliýeti “Gündogar Ýewropada we Merkezi Aziýada telekeçiligiň ösüşi” atly mowzugyň çäklerinde forumda çykyş edip, ýurtda durmuşa geçirilýän energetika, ulag we senagat pudaklaryndaky halkara taslamalary bilen tanyş etdiler.

25-nji oktýabrda Türkmenistanyň wekiliýeti Bütindünýa maýa goýum forumynyň çäklerinde geçirilen “Deňize çykalgasy ýok ýurtlara göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek” atly ýokary derejeli çärä gatnaşdy.

Bütindünýa maýa goýum forumy-2018-ň soňky gününde Türkmenistanyň sergi ekspozisiýasy BMG-niň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasynyň şahadatnamasyna mynasyp boldy.

Ýene-de okaň

Lebapdaky mugallymçylyk mekdebi Türkmenistanyň ähli ýerlerinde ýaşaýan ýaşlary okuwa kabul eder

Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-iň ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň energetika ministri Türkmenistana sapar bilen geler

Baýraktar: türkmen gazyny Eýranyň üsti bilen import etmegi meýilleşdirýäris

“Ýüpek ýoly” rallisi: türkmen türgenleri baýrakly dolanýarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde täze departamentler döredildi

Ata Watan Eserleri