TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmenistan- ÝB: oba hojalyk pudagynda hyzmatdaşlyk

Şu gün paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Ýewropa Bileleşiginiň «Türkmenistanda oba hojalygyny we obany mundan beýläk-de durnukly ösdürmäge ýardam bermek — SARD III» Taslamasynyň Ýolbaşçy komitetiniň bäşinji iş duşuşygy geçirildi.

Duşuşyga biziň ýurdumyzdan we ÝB-den Taslamanyň ýolbaşçylary, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak, Daşary işler, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrlikleriniň, şeýle hem Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň wekilleri gatnaşdylar.

SARD III taslamasy oba hojalyk toplumynda telekeçiligiň höweslendirilmegine, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan tassyklanylan Türkmenistany 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyna laýyklykda, halkara ülňüleriniň we öňdebaryjy tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagyna gönükdirilendir.

Duşuşygyň dowamynda geçen ýylyň sekiz aýynda Taslamany amala aşyrmakda ýetilen sepgitler, 2019-njy ýylyň 1-nji ýarymyna meýilleşdirilen çäreleriň barşy ara alnyp maslahatlaşyldy. Bellenilişi ýaly, Taslamanyň çäklerinde halkara bilermenler oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýardam berdiler, şol sanda ýurdumyzyň maldarçylyk hojalyklaryna kömek etmek maksady bilen, Beýik Britaniýa hem-de Niderlandlara tanyşlyk iş saparlary guraldy.

Obasenagat toplumynda iş alyp barýan ýurdumyzyň telekeçileriniň arasynda toplanylan halkara tejribesini giňden ýaýratmak maksady bilen, balykçylyk, süýt önümçiligi, alma agaçlaryny ösdürip ýetişdirmek, oba hojalyk önümlerini eksport etmek boýunça tehniki gollanmalar taýýarlanyldy. Ýakyn wagtda bu gollanmalar taslamanyň www.sard3tm.org. web – sahypajygynda ýerleşdiriler.

Duşuşyga gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan obasenagat toplumynyň öňünde goýlan wezipelere laýyk gelýän SARD III Taslamasynyň Türkmenistanyň oba hojalyk pudagynyň Ýewropa ýurtlarynda kabul edilen ülňülere geçirilmegini çaltlandyrmaga ýardam edendigini hem-de geljekde ýurdumyzyň oba hojalyk önümlerini eksport etmegiň möçberlerini düýpli artdyrmaga mümkinçilik berjekdigini bellediler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti: futbol boýunça dünýä çempionatynyň hormatly myhmany

Baş Redaktor

Türkmenistanyň wekiliýetiniň Özbegistana sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň ýolbaşçylary HHR-iň Başlygyna gynanç bildirdi

Teswirle