JEMGYÝET

Türkmen wekiliýetiň Germaniýa sapary

2018-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýetiniň Germaniýa Federatiw Respublikasyna sapary başlady.

Saparyň ilkinji gününde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýeti German ykdysadyýetiniň Gündogar komiteti tarapyndan gurnalan “Esasy üns Gündogar Ýewropa tarap  –  işewürler gepleşikde” atly maslahata gatnaşdylar. Bu maslahat iri nemes kompaniýalarynyň, banklarynyň hem-de Germaniýanyň söwda edaralarynyň 250-den gowrak töweregi ýolbaşçylaryny we wekillerini ýygnandy.

Maslahatda çykyş etmek bilen, Daşary işler ministri gatnaşyjylary Türkmenistanyň Prezidentiniň ykdysadyýet strategiýasy bilen tanyşdyrdy we türkmen-german ykdysady hyzmatdaşlygyň ösüşindäki geljegini belledi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýeti German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň müdiriýetiniň başlygy jenap Wolfang Býuhel bilen hem-de nemes kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirdi. Duşuşyklarda energetika, ulag we beýleki birnäçe ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen wekiliýeti “Margiana – Türkmenistanyň territoriýasyndaky bürünç eýýamynyň şalygy” atly sergä gatnaşdylar. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýetiniň Germaniýa sapary dowam edýär.

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär