JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda 29.01.2019ý

«Türkmenistan» gazeti

  1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH).

«Türkmenistan – GDA: ynsanperwer ulgamda hyzmatdaşlyk ösdürilýär», (TDH).

«Dostluk we hyzmatdaşlyk ýoly bilen; Türkmen-eýran syýasy geňeşmeleri; Ekologiýa bagyşlanan Daşkent duşuşygy», «Türkmenistan».

  1. Jemgyýetçilik habarlary: «Ýurt garşy alsyn!», Agageldi Italmazow.
  2. Ykdysady habarlar: «Sanly ykdysadyýet – innowasion ösüşiň binýady Azat Ataýew, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky InŽener-tehnologiýalar uniwersitetiniň ylmy işler boýunça prorektory, Türkmenistanyň Ýaş alymlar merkeziniň başlygy.

 

 

«Nesil» gazeti

  1. Çeper döredijilik: Goşgular: «Ýaş şahyrlara gollanma», Atamyrat Atabaýew, Türkmenistanyň halk ýazyjysy.

«Aý ýanynyň ýydyzy», Käbe Sarenko, «Watan» radioýaýlymynyň işgäri.

  1. Jemgyýetçilik habarlary: «Gözler – kalbymyzyň aýnasy», taýýarlan Parahat Ýazgeldiýew, Halkara ynsanperwer we ösüş uniwersitetiniň talyby.

«Seniň ýaşyňda», Jumamyrat Gurbangeldiýew, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty.

«Nebit-gaz» gazeti

  1. Ykdysady habarlar: «Türkmenistan – benziniň arzan ýurdy», taýýarlan Ilaman Myradow, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.

«Ýol-ulag düzümini ösdürmegiň ugurlary», Ogulgerek Berdimyradowa, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň kafedra müdiri.

  1. Medeni habarlar: «Aýdym onuň ýürek owazy», Ýazgül Annaýewa.
  2. Jemgyýetçilik habarlary: «Dünýäniň nebit-gaz täzelikleri», internet maglumatlary boýunça taýýarlan Hemra Hudaýgulyýew.

«Zer öndürýän baýry nebitçi», Işanguly Şyhnepesow, Balkan welaýatynyň Esenguly etraby.

«Ýewropanyň iň owadan metro duralgasy», taýýarlan Annaoraz Goçmyradow, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby.

«Nebit nädip döreýär? », taýýarlan Dursun Tagangylyjowa, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyby.

Ýene-de okaň

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Moskwa şäherinde tanyşdyryldy

“Galkan” topary finalda Tatarystanyň topary bilen duşuşar

Ata Watan Eserleri

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri