TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkmen metbugatynda- 28.02.2019

«Türkmenistan» gazeti

 

 1. Ykdysady habarlar: «Maýa goýum syýasaty – ykdysady ösüşiň kepili», Jennet At­da­ýe­wa, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy, ykdysady ylymlaryň kandidaty.

« “Pasyl” mawy asman deý tämizlik berýär», Keýik Umarowa.

 • Täze jaýlardan paýly maşgalalar», Gurban Babagulyýew.
 1. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Dil bilen milliardlaryň dünýäsine tarap», Agageldi Italmazow.
 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Türkmen oba hojalyk instituty 2019 — 2020-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary şu ýylyň 13-nji aprelinde, 11-nji maýynda we 8-nji iýunynda “Açyk gapylar” gününe çagyrýar».
 3. Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi Aşgabat şäherindäki Modeller öýüne tilsimat enjamlaryny satyn almak we ornaşdyrmak işlerini geçirmek boýunça öň yglan edilen Hal­ka­ra bäs­leşi­giň möhletini uzaldýar».

«Nesil» gazeti

 1. Çeper döredijilik: Goşgular: «Geçmiş küýsegi; Säher üşeýär; Ýylgryş; Razylyk; Gijäniň ülüşleri», Tagangül Seýitmämmedowa, Serdar şäherinň ýaşaýjysy.

«Rowaçlygyň ýoly; Çagalyk dostuma hat; Düýş; Hasrat», Ogulnur Pirjikowa, Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby.

«Arzuw», Almaz Kakabaýew, Magtymguly adyndakyTürkmen döwlet uniwersitetiniň talyby.

«Ýaz ýetip gelýär», Baýram Jütdiýew, Türkmenistanyň halk ýazyjysy.

«Göz ýetirdim bir zada», Mekan Kasymow, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyby.

 1. Medeni habarlar: «Seniň ýaşyňda», Jumamyrat Gurbangeldiýew, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty.

«Döretmek – ýüreklerde ýer etmek», Ogulmaýsa Allaberdiýewa, “Edebiýat we sungat” gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary.

«Aýdym-saz – ynsanyň göwün ganaty», Yklym Babanyýazow, Türkmen milli konserwatoriýasynyň mugallymy.

«Ruhy gymmatlyk – egsilmez çeşme», Aýmyrat Pirjikow, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Žurnalistika hünäriniň talyby.

«Esger» gazeti

 1. Medeni habarlar: «Öýke-kinäni guma, ýagşylygy daşa ýazalyň», taýýarlan Gülbahar Annakulyýewa, Kerki etrabyndaky 5-nji orta mekdebiň mugallymy.
 2. Lemmer-lemmer bulutlaryň aýdymy», Kümüş Mätniýazowa, TDP-niň Ahal welaýat komitetiniň hünärmeni.
 3. Gur genç – Oguzlaryň genji käni ýa-da Köneürgenç – Ürgenç – Gürgenç – Gurgenç – Gur genji hakynda täze çaklamalar», Aşyrmät Garly.
 4. Adamlara gülki paýlap armadyk halk ykrarynyň mynasyp eýesi Juma Ýazmyradow hakynda söhbet», Muhammet Ataýew.
 5. Çeper döredijilik: Goşgular: «Sepgit; Gitara; Söýgüle», Çemen Annaberdiýewa.
 6. Şahyr dostuma; Göreç; Arka atyp segseni; Söýgi», Nazly Tuwakgylyjow.
 7. Jemgyýetçilik habarlary: «Göwünleri buýsandyran duşuşyk», Aýbek Rozmetow, kiçi leýtenat.
 8. Ýollarymyz ak bolsun, ömrümiz rahat», Agaýusup Gelenow, Harby awtomobil gözegçiligi gullugynyň başlygy, maýor
 9. Rowaçlygyň nury düşüp, her öýe, her ojaga, Goşa-goşa perzent dolýar, mähir doly gujaga», Aýgül Garaýewa.

 

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky Ilçihanasyna bolan hüjümi ýazgardy

Baş Redaktor

Türkmen-german syýasy geňeşmeleri geçirildi

Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçisi ynanç hatyny gowşurdy

Teswirle