JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-25.03.2019

«Türkmenistan» gazeti

 

 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa mähirli gutlaglar», (TDH).
 2. Türkmenistanda gowaça ekişine badalga berildi», (TDH).
 3. Işjeň hyzmatdaşlyk – Watanymyzyň okgunly ösüşiniň kepili», (TDH).
 4. Aşgabat duşuşygy: Milli bähbitler we umumy maksatlar», (TDH).
 5. Ykdysady habarlar: «Möhüm möwsüme badalga», Hojaberdi Baýramow, Agageldi Italmazow, Welmuhammet Galandarow.
 6. Üzümçiligiň ümzügi öňe», Hakberdi Amanmyradow.

«BirŽa täzelikleri», (TDH).

 1. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Türkmen türgenleri halkara ýaryşlarda 23 medal gazandylar», (TDH).

«Biznes reklama» gazeti

 1. Dünýä täzelikleri: «Dünýäde iň uly seýilgäh», Muhammetgeldi Ataýew, talyp.

«40 metrlik emeli şaglawuk», Jennet Joraýewa, talyp.

«Dikdüşdi koala», Ajap Sadykowa, talyp.

«Ýadaw sürüjiler üçin», Altyn Işankulyýewa, TOHI-niň mugallymy. «Ilkinji suwasty restoran», Nuraly Suhanow, S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby.

«94 million dollar utdy», Arazsoltan Pyhyýewa, TDBGI-niň talyby. «Arassaçyl syçan», Aýna Pirliýewa, talyp.

«Iň meşhur “YouTube” kanaly», Maýsa Işanowa, TDBGI-niň talyby.

 1. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Messiniň üç sany bagtly tarapy», Mätgurban Mätgurbanow.

«Gurban Berdiýew Aşgabada geldi», Azat Maksadow, Türkmenistanyň Jemagat hojalygy institutynyň talyby.

«Täze maksatlar üçin täze tälimçiler», Muhammet Hydyrow, TDBGI-niň mugallymy.

 1. Medeni habarlar: «Şygyrlaryna söýgi, yhlas siňdiren», Hudaýberdi Diwangulyýew, Türkmenistanyň halk ýazyjysy.

«Gögele bolan ekenim», Orazmyrat Myradow.

«Kerwensaraýlaryň döwrebap nusgasy», Aýnur Agalyýewa, Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby.

 1. Ykdysady habarlar: «Paýnamalaryny ýerleşdirjek bolýar», Kerwenbaşy Saparow, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby.

«Täze elektromobil satuwynyň meýilnamalary», Orazmyrat Ýaranow, TOHU-nyň mugallymy.

«Litiý metaly üçin maýagoýumlar», Laçyn Sapardurdyýewa, Daşoguz welaýatynyň “Türkmenstandartlary” döwlet gullugynyň Merkezi barlaghanasynyň hünärmeni.

« “Synopsys”-yň bahasy galýar», Aýnagözel Allaberdiýewa, S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy.

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Hiç haçan ýeke naharlanmaň. Medeniýetli kişilere mahsus mesawy söhbet etmek sungaty», terjime eden Seýitmyrat Geldiýew.

«Giň gerimli pikirlenmek sungaty».

 

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri