JEMGYÝET

Türkmen metbugatyndan-25.01.2019ý

«Türkmenistan» gazeti

Syýasy habarlar: «Ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň gurluşygyna badalga berildi», (TDH).

Şeýle hem gazetiň baş sahypasynda täze 2019-njy ýyl mynasybetli hormatly Prezidentimiziň adyna Çehiýa Respublikasynyň Prezidenti Miloş Zemandan, Kipr Respublikasynyň Prezidenti Nikos Anastasiadisden gelip gowuşan gutlag hatlary bar.

Ykdysady habarlar: «Lebap welaýatynyň häkimliginiň Düýpli gurluşyk dolandyrmasy, «Türkmenistanyň  Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasyna» laýyklykda, şu aşakda görkezilen binalaryň we desgalaryň gurluşygyny ýerine ýetirmek üçin potratçylary saýlap almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär».

«Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Lot â„–4 – Halkara talaplara laýyk gelýän himiki reaktiwleri, sanjym, insektisid, iýmitlendiriji, anyklaýyş we dürli serişdeleri, olaryň öndürijilerden we öndürijileriň resmi wekillerinden satyn almak boýunça HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär».

Medeni habarlar: «Daýahatyn», Hudaýberen Abraýew.

«Gözellik gözelligi döredýär», Myrat Hojanow, Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň  esasy hünärmeni.

 

«Edebiýat we sungat» gazeti

Medeni habarlar: «Sahna – zehiniň ölçeg terezisi», Türkmenistanyň A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynyň döredijilik toparynyň öňde goýýan maksatlary dogrusynda söhbet. Myrat Hudaýgulyýew.

«Sungat adamy gözlegde bolmaly», Türkmenistanyň halk artisti Sähetmämmet Rejepbaýew bilen söhbetdeşlik. Dädebaý Nartyýew.

«Halypa hakda kelam agyz», Bamyly Nepesow, Bäherden etrabyndaky 23-nji orta mekdebiň mugallymy.

«Söz ussady Pyhy Tagan», Atamyrat Şagulyýew.

«Orta Aziýanyň ilkinji çapçylary, Atajan Abdal ogly we onuň neşir eden kitaplary», Almaz Ýazberdiýew, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly mugallymy, taryh ylymlarynyň doktory.

Çeper döredijilik: Goşgular: «Arkadagly Diýarda; Gatakarym; Yşkyň çyragy; Rubagylar», Silgeldi Akmyradow.

«Watan; Sensiz; Ykbalyma; Saňa; Aý owadan ömür ýaly…», Hudaýguly Goçow.

«Türkmen topragy; Deňiz bilen söhbet; Ýör, dostum, daglara seýle gideli!; Säher çagynda», Amanmyrat Maýew.

«Arkadag; Eje; Gyş, gar…; Seni küýsedim», Gurbanjemal Annakowa.

Hekaýalar: «Ýusup begiň bäş durnasy», Orazgeldi Şemiýew.

«Bedew gaýraty», Gylyçmyrat Gurbanow.

 

«Adalat» gazeti

Syýasy habarlar:: «Türkmenistanyň hukuk ulgamynyň ösüşi», Aşyrgeldi Jumaýew, Magtymguly adyndaky TDU-nyň raýat hukugy kafedrasynyň dosenti, ýuridiki ylymlaryň kandidaty.

Çeper döredijilik: «Watany beýgeldip, beýgelen türkmen», Aşyrmät

«Mugallymlar» gazeti

Bilim ulgamyndaky habarlar: «Kämil ýaşlar – ýurduň kuwwaty», Gülälek Gutlyýewa, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa  institutynyň ylmy işgäri.

  • Innowasion tehnologiýalardan we internetden peýdalanmak», Humaý Orazgeldiýewa, Serdar şäherindäki 4-nji orta mekdebiň mugallymy.
  • Zehinliler öňe saýlandy», Aman Şyhyýew, Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň baş hünärmeni.

Medeni habarlar: «Gýote we onuň “Günbatar-Gündogar diwany”», Hydyrguly Gylyçhanow, Döwletmämmet Azady adyndaky TMDDI-niň mugallymy, filologiýa ylymlarynyň kandidaty.

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri