TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-23.01.2019

«Türkmenistan» gazeti

  1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň daşary syýasy täzelikleri», (TDH).

«Türkmenistanyň Prezidentiniň döredijilik strategiýasy täze neşirlerde öz beýanyny tapýar», (TDH).

  1. Ykdysady habarlar: «Sanly ykdysadyýet: Ösüşiň täze tapgyry», Söhbet Wekilow, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň uly mugallymy.
  2. Medeni habarlar: «Taryhy gymmatlyklar dünýä ýaň salýar», Käkilik Öwezberdiýewa, Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýiniň direktorynyň ylmy işler boýunça orunbasary.
  3. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Woleýbol ýaryşynyň netijeleri belli boldy», Şamyrat Muhammetgurbanow.

 

«Mugallymlar» gazeti

  1. Jemgyýetçilik habarlary: «Pedagogik ähmiýetli eser», Gunça Gurbanowa, Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebiniň mugallymy.

«Düýe çaly jana melhem», Hojanazar Gylyjow, S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy

  1. Çeper döredijilik: «Çeper sözüň gymmaty», Ogultagan Hojagulyýewa, Serdar şäherindäki 4-nji orta mekdebiň mugallymy.
  2. Medeni habarlar: «Soltan Sanjar döwrüniň Merw ýadygärlikleri», Aýşa Kadyrowa, Dänew etrabyndaky 42-nji orta mekdebiň müdiriniň okuw işleri boýunça orunbasary.

 

«Türkmen dili» gazeti

  1. Çeper döredijilik: «Küştdepdiniň “diwanasy”», Ýolaman Gurbanow, Döwletmämmet Azady adyndaky TMDDI-niň mugallymy.

«Kitap hakynda», taýýarlan Mähektäç Maksadowa, Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby.

«XV – XVI türkmen edebiýatynda tuýug»,  Rahymmämmet Kürenow, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynyň doktoranty.

  1. Jemgyýetçilik habarlary: «Bäsleşik – üstünliklere badalga»,  Aýnabat Ýazmyradowa, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň mugallymy.
  2. Medeni habarlar: «Milli öwüşginli gymmatlyk», Gülaýym Gylyjowa, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar institutynyň ylmy işgäri.

Ýene-de okaň

Wolodin: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyza möhüm ähmiýet berýäris

Türkmenistanyň Prezidenti Wýaçeslaw Wolodini kabul etdi

Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistana geldi

Teswirle