TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-22.02.2019

 

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistan we Owganystan strategik hyzmatdaşlygyň derejesine çykdylar.    Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Prezident Mohammad Aşraf Ganiniň arasyndaky gepleşikler», (TDH).
 2. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Ylym ulgamy kämilleşýär», Hallymyrat Ataýew, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň alym kätibi, himiýa ylymlarynyň kandidaty.
 3. Jemgyýetçilik habarlary: «Täze jaýlara toýlar ýaraşýar», ýazga geçiren Amanmyrat Saparow.
 4. Rowaçlygyň ýalkymy», ýazga geçiren Agageldi Italmazow.
 5. Medeni habarlar:  «Togsan doldy.   Toprak – Adam – Ýaşaýyş – üç barlygyň bitewüligi hakynda käbir oýlar», Seýitguly Geldiýew, Türkmenistanyň at gazanan Žurnalisti.
 6. Sungatda milli mirasyň sarpasy», Aýjemal Omarowa.
 7. Saz gurallarynyň beýany», Agajan Açylow, Türkmen milli konserwatoriýasynyň sazyň taryhy kafedrasynyň uly mugallymy.
 8. Sport  we syýahatçylyk habarlary: «Dubaýdan goşa medal; Ýeňiji martda kesgitlener», ýörite habarçy.

«Edebiýat we sungat» gazeti

 1. Çeper döredijilik:  Goşgular: «Goňşa barýan ýol; Aýdym; Eziz obam, jan obam; Özüňi tije; Rubagylar», Atamyrat Atabaýew.

«Diýarym; Bedew; Suw; Daga çykmak», Mämmetgurban Mämmetgurbanow.

«Buýsanç; Ýüpek ýoly; Yşkyňda», Hojageldi Körhanow.

Hekaýa: «Duluç ahwaly», Döwletmyrat Nuryýew.

«Gyrmyzy», Kakyş Nazarow.

«Sere gelen setirler», Aýnabat Atagarryýewa.

 1. Jemgyýetçilik habarlar: «Döredijilik agşamy», söhbetdeş bolan Röwşen Muhammedow, Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly mugallymy.

«Aýdym-sazly festiwal», Amanbike Babaýewa.

 1. Medeni habarlary: «Çar ýany kerwenli Çandybil», Bally Seýitmyradow.

«Ilkinji ädimler», Amanmuhammet Nurmuhammedow, TYA-nyň Magtmguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň esasy ylmy işgäri, filologiýa ylymlarynyň kandidaty.

«Alys illerde dogan bar», Çaryýar Jumaýew, Türkmenistanyň at gazanan artisti, sungaty öwreniş ylymlarynyň kandidaty.

«Armany bilmeýän ussat», Ýagmyr Türşekow.

«Döredijilik agşamy», Aýjemal Gaýlyýewa, Magtymguly adyndaky TDU-nyň mugallymy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle