TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-22.01.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany:

Serdar Sähetgulyýewiç Meredowy Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Durdymuhammet Geldiýewiç Myradowy Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

Bahtyýar Ýagmurowiç Hudaýnazarowy Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

Şöhrat Hudaýberdiýewiç Annamyradowy, başga işe geçmegi sebäpli, Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmaly.

Amanmedowa Annabibi Taçmamedownany, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen:

Orazmämmedow Arslan Baýrammämmedowiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Rahman Pirliýewiç Annaorazow Aşgabat şäheriniň orunbasary wezipesine bellenildi.

Baýramdurdyýew Begenç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Baýrammyrat Myradowiç Gurbanow Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Ahal welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary J.Geldymamedowanyň ýaş çaga seretmek döwründäki rugsady bilen baglanyşykly, onuň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmek Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary Akgül Şirmuhammedowna Toporowanyň üstüne ýüklenildi.

Wezirow Rahman işde goýberen kemçilikleri üçin, Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Täçmämmet Erepow Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň  häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Tahyrgylyç Mämmedow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Halatberdi Ýazberdiýewiç Allaberdiýew Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Saparow Ýazly Gaýlyýewiç işde goýberen kemçilikleri üçin, Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Sapargeldi Narbaýewiç Orunbaýew Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Gurbangül Kakalyýewna Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli, Daşoguz welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet,  saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Maýagul Annamyradowna Nurmyradowa Lebap welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Maral Rejepmyradowna Durdyýewa Lebap welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça orunbasary wezipesine bellenildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktorynyň orunbasary Döwletmyrat Baýmyradowiç Gulmyradowyň üstüne ýüklenildi.

«Nesil» gazeti

 1. Medeni habarlar: «Kitaba ýaşlykdan höwrügen», Abdylla Kakageldiýew, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň mugallymy.
 2. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Yhlasa kuwwat gonar», Maýa Ýalkanowa, Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby.  Muhammetnazar Jumaýew, Akdepe etrabyndaky 43-nji orta mekdebiň mugallymy.
 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Iň ýaş poliglot ýa-da ýedi dilde gürleýän gyzjagaz», taýýarlan Şageldi Ýabanow, Halaç etrabyndaky 24-nji orta mekdebiň iňlis dili mugallymy.

«Gyş gözelligini duýmak üçin», Abdyrahman Nazarow, Ýolöten etrabyndaky 6-njy orta mekdebiň müdiri.

 

«Nebit-gaz» gazeti

 1. Ykdysady habarlar: «Ösen tehnologiýalar – ykdysady ösüşiň daýanjy», söhbetdeşligi taýýarlan Myratmuhammet Myradow, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uly mugallymy.

«Iri gazhimiýa toplumy – milli senagatyň guwanjy», Rejepguly Gulmämmedow Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uly mugallymy. «Guýulary abatlaýjylar goşmaça önüm alýarlar», Hojaberdi Baýramow.

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Dünýäniň nebit-gaz täzelikleri», internet maglumatlary esasynda taýýarlan Pürli Rasulow.

«Gün bilen gysgaça tanyşlyk», taýýarlan Döwletgeldi Orazgulyýew, mugallym

«Täze döwrebap noutbuk», taýýarlan Aýnabat Goçkarowa, mugallym.

« “LG”-niň täze el telefony», taýýarlan Muhammet Nurrejepow, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

«Watan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Ministrler kabinetiniň mejlisi», «Watan».
 2. Ykdysady habarlar: «Suwuň elýeterliligi», Ogulgöwher Ataýewa, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.
 3. Elektron pullary ornaşdyrmagyň we ösdürmegiň ýollary», Merdan Mätjikow, Türkmen döwlet maliýe institutynyň 4-nji ýyl talyby.

«Aşgabat» gazeti

 1. Çeper döredijilik: «Çagalar dünýäsi» sahypasy:  «Gowy zatlaryň ählisi – körpelere; Çip we Deýi kömege barýar; Barbi gurjagynyň muzeýi; Reňkli gutujyklar; Kitap durmuşyň aýnasy», sahypany taýýarlan Şamyrat Muhammetgurbanow.
 2. Ykdysady habarlar: «Ösen senagatyň diýary», Maýa Rahmanowa, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň uly mugallymy.

Ýene-de okaň

Döwlet münberindäki Garaşsyzlyk baýramynyň dabarasy

Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan harby ýöriş

Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy

Teswirle