JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-21.01.2019ý

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň kazylarynyň I maslahaty geçirildi». (TDH)

Baş sahypada: Hormatly Prezidentimiziň adyna Kanadanyň Premýer-ministri, Jastin Trýudodan, Ysraýyl Döwletiniň Premýer-ministri, Binýamin Netanýahudan gelen Täze ýyl gutlaglary ýerleşdirilen.

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «“Döwlet guşy” ganat ýaýýar», Guwanç Mämiýew.

«Mugallymlar bäsleşdiler», Şamyrat Muhammetgurbanow.

«Raýat jemgyýetiniň hukuk esaslary», Hajarbibi Handurdyýewa, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň uly maslahatçysy.

«Mugallymlar» gazeti

 1. Medeni habarlar: «Meşhur sazandanyň sarpasyna», Röwşen Muhammedow, Türkmen milli konserwotoriýasynyň uly mugallymy.
 2. Türkmen halk ertekilerinden peýdalanmak», Altyn Sähetgurbanowa, Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 57-nji orta mekdebiň mugallymy.
 3. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Natural san düşünjesiniň döreýşi barada», Muhammetnazar Jumaýew, Akdepe etrabyndaky 43-nji orta mekdebiň mugallymy.

«Sanly bilim ulgamy ösdürilýär», Myratgeldi Çöliýew, Magtymguly adyndaky TDU-nyň uly mugallymy.

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Dünýäniň täsin ösümlikleri», Maýa Apbaýewa.  .

 

«Biznes reklama» gazeti

 1. Jemgyýetçilik habarlar: «Şahyr bagtyň suratyny çekdi», «Biznes reklama» gazetiniň öz habarçysy.
 2. Jahan habarlary: «Pagtanyň tohumy Aýda gögerdi», Täçdurdy Şekeralyýew, S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy.

«Robotlar işden çykaryldy», Mübärek Döwletow,  S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby.

«Ýere golaý orbitada mahabat», Eziz Çarlyýew,  S.A.Nyýazow  adyndaky TOHU-nyň mugallymy.

 1. Medeni habarlar: «Türkmen gerçegi Seýfeddin Kutuz», Meretguly Öwlýägulyýew, Türkmen döwlet maliýe institutynyň professory, taryhçy alym.
 2. Çeper döredijilik: «Ukusyz gijede patent beriji gullugyň işgäri hem bürgüdiň takdyry barada oýlanma», Orazmyrat Myradow.
 3. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Arsenal “aristokratlary” büdretdi», Saparmyrat Mämmedow, Magtymguly adyndaky TDU-nyň bedenterbiýe kafedrasynyň mugallymy.

«Tuhelden Sulşere “salam”», Serdar Osmanow, S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy.

 

«Ahal durmuşy» gazeti

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Ýüpekçilik pudagy ösdürilýär», Bagdagül Annaýewa, S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy.
 2. Çeper döredijilik: Oýlanma: «Kalba mähir çaýýan ene söýgüsi», Ogulgözel Şagulyýewa.

Goşgular: «Mähriban eneler ýylgyran çagy; Ene söýgüsi; Ejeme», Şasoltan Abdyllaýewa.

 1. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Aziýa Kubogy – 2019: Gyzykly oýunlar öňde», Annamyrat Akmämmedow, Magtymguly adyndaky TDU-nyň mugallymy.

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri