TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-20.03.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH).
 2. Bahreýniň Patyşasynyň Türkmenistana sa­pary tamamlandy», (TDH).
 3. Ykjam taýýarlyk gö­rülýär», Döwletgeldi Hudaýberdiýew.
 4. Ykdysady habarlar: «Sanly lukmançylyk: kämillik we innowasiýa»,  Ogulmähri Gel­diýewa, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň direktory.
 5. Ösüşiň giň mümkinçilikleri», Jeren Amanmyradowa, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň mugallymy.

«Hususyýetçileriň täzeçil çemeleşmeleri «Ter önümiň» mysalynda aýdyň görünýär», Mukam Muhamow.

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Dostlukly gatnaşyklary pugtalandyryp»,  Аmangeldi Rahmanow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň kafedra müdiri, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty, taryh ylymlarynyň doktory, Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi.
 2. Nowruz – milliligiň nusgasy», Agamyrat Baltaýew, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň bölüm müdiri.

«Galkynyş» gazeti

 1. Çeper döredijilik: Goşgular: «Nowruz geldi Diýaryma», Sanjar Ataýew.
 2. Medeni habarlar: «Nesilleriň ömrüne sena bor asly, Watanyň şahyry, Watanyň waspy. Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewanyň watançylyk şygyrlarynyň täsiri», Ysmaýyl Muhammetdurdyýew, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby, «Aşgabat» teleýaýlymynyň gepleşikleri gurnaýjysy we taýýarlaýjysy.

«Aýdym-sazly dabara», Ahmet Rejepow, TDP-niň Aşgabat şäher komitetiniň jogapkär işgäri.

«Bag ekeniň ýaşy baky»,  Hojamyrat Işangulyýew, S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň kafedra müdiri, oba hojalyk ylymlarynyň kandidaty.

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Göwünleri galkyndyran taryhy Karar», Rüstem Gurbanow, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Galkan» sport merkeziniň başlygy, sport ussady.

«Asylly işe mynasyp goşant goşalyň!»,  Sähragözel AŞYROWA, Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

 1. Ykdysady habarlar: «Sanly ykdysadyýet: ösüşiň täze mümkinçilikleri», Oguljemal Mollaýewa, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň uly mugallymy, ykdysady ylymlaryň kandidaty, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty.

Ýene-de okaň

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi indiki hepde geçiriler

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly harby adynyň nyşany gowşuryldy

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Ata Watan Eserleri

Teswirle