TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-19.03.2019

«Türkmenistan» gazeti

  1. Syýasy habarlar: «Türkmenistan we Bahreýn özara bähbitli hyzmatdaşlygyň mümkinçiligini artdyrýarlar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Patyşa Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi», (TDH).
  2. Onuň Alyjenaby Bahreýn Patyşalygynyň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň Türkmenistana döwlet sapary boýunça bilelikdäki beýannama», (TDH).
  3. Türkmenis­tanda Beniniň adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi işe başlady», (TDH).
  4. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Magistraturada okaýanlar – mugallymlar», Merdan Welhanow, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň mugallymy.
  5. Ýaş diplomatlar üçin tejribe sapagy», Aýgül Rahymowa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara Žurnalistika fakultetiniň talyby.

«Nesil» gazeti

  1. Çeper döredijilik:  Goşgular: «Türkmenistan – rowaçlygyň watany», Gülşöhle Rejebowa, Aşgabat şäherindäki 85-nji orta mekdebiň okuwçysy.

«Ýaz pasly», Gülälek Ýazmyradowa, Mary etrabyndaky 5-nji orta mekdebiň okuwçysy.

«Jigim; Batyr Alabaý hakda aýdym; Halas edeýin», Agageldi Allanazarow.

Erteki: «Täsin “Gülli” daragt», Seýran Seýitmämmedow, Serdar etrabyndaky 11-nji orta mekdebiň türkmen dili we edebiýaty mugallymy.

  1. Bilim ulgamynda  habarlar: «Körpe matematigiň üstünlikleri», Dürli Saparowa, Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň 12-nji orta mekdebiniň mugallymy.
  2. Medeni habarlar: «Milli mirasymyza sarpa», Kakajan Çaryýarow, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Žurnalistika hünäriniň talyby.

«Gelse Nowruz Äleme», Ogulgurban Esenowa, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkeziniň uly gözegçisi, maýor.

«Tut agajy», Çarymyrat Garahanow, ätiýaçdaky podpolkownik.

  1. Jemgyýetçilik habarlary: «Seniň ýaşyňda», Jumamyrat Gurbangeldiýew, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty.
  2. Ykdysady habarlar: «Türkmen işewürleriniň sergisi», ýazga geçiren Laçyn Berdimyradowa, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara Žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

Ýene-de okaň

Nazarbaýew Halk Maslahatynyň Başlygyny gutlady

Türkmenistanyň daşary işler ministrine täze orunbasar bellendi

Ata Watan Eserleri

Wolodin: Türkmenistan bilen gatnaşyklarymyza möhüm ähmiýet berýäris

Teswirle