JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda- 19.02.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH).
 2. Milli Liderimiziň daşary syýasat başlangyçlarynyň ugry bilen»,  (TDH).
 3. Türkmen diplomatiýasy: halkara meseleleri çözmegiň hyzmatynda», (TDH).
 4. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Halklary dostlaşdyrýan sungat», Gurban Babagulyýew.   
 5. Watandaşlarymyz daşary ýurtda», (TDH).
 6. Çeper döredijilik:  «Ýüregi ýuwujy serişde», Orazmyrat Myradow.
 7. Ykdysady habarlar: «Binagärligiň milli we dünýä dürdäneleri», Döwran Begdullaýew, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň mugallymy.

«Nebit-gaz» gazeti

 1. Medeni habarlar:  «Kämillige uzaýan ýol», söhbetdeş bolan Akgül Saparowa.
 2. Çeper döredijilik: Goşgular: «Watan hakynda; Demir ýol menzili», Hemra Hudaýgulyýew.
 3. Jemgyýetçilik habarlary: «Gyş pasly bilen bagly nakyllar», toplan Ogulgerek Işanowa, Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Medeni-işewürlik merkeziniň ilkinji ýaşlar guramasynyň başlygy.

«Il alkyşyna mynasyp gazçy», Dädebaý Nartyýew.

 1. Ykdysady habarlar: «Gahryman Arkadagymyzyň “Petrotech – 2019”-da Energetika syýasaty uly gyzyklanma döretdi», Ussa Ussaýew.

 

                              «Nesil» gazeti

 1. Ykdysady habarlar: «Türkmen-Owgan gatnaşyklary: oňyn hyzmatdaşlygyň täze sepgitleri», Lola Ýagmyrowa, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň Dünýä taryhy kafedrasynyň mugallymy.
 2. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Buýsançly kalplaryň joşguny. Türkmenistanda bilim alýan owgan ýaşlarynyň ýürek sözleri», ýazga geçiren Atamyrat Ýazweliýew.
 3. Jemgyýetçilik habarlary: «Tebigat – biziň baýlygymyz», Merjen Bugraýewa, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.

«Ýeňmek özüňize bagly», terjime eden Jumagözel Orazmyradowa, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň Žurnalistika hünäriniň talyby.

 1. Medeni habarlar: «Ylahy zehin», Akgül Saparowa.

«Keçe senetçiligi: eýi ýetse egzilmez…», Miwe Çalyýewa, Wekilbazar etrabyndaky 34-nji orta mekdebiň türkmen dili we edebiýaty mugallymy.

Ýene-de okaň

Putin: Russiýa Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna hormat goýýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan «Boeing-777-300ER» kysymly uçaryna gowuşdy

Ata Watan Eserleri

“Arkadag şäheri- ylham gözbaşy” şygyr bäsleşigi jemlener

Ata Watan Eserleri

Türkmen türgeni “Grand Slam” ýaryşynda bürünç medal gazandy

Türkmenistanda ýaşlar forumyna taýýarlyk görülýär