JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-19.01.2019ý

«Türkmenistan» gazeti

 

 1. Syýasy habarlar: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Mejlisi
 2. Söhbetdeşlik : Arkadagyň Rowaçlyk Ýoly-Parahatçylygyň we Abadançylygyň Şamçyragy,  taýýarlan, Muhammet Bekgiýew       
 3. Jemgyýetçilik habarlary: «Ýeroýulanduz täsinligi», Mukam Muhamow.
 4. Medeni habarlar: «Bagtyýarlyk owazlary», Guwanç Mämiýew.

 

«Nesil» gazeti

 1. Medeni habarlar: «Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Milli bahar baýramy mynasybetli ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 1 – 4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlaryň arasynda «Iň eýjejik gyzjagaz – 2019» atly şadyýan bäsleşigiň düzgünnamasy», habarlaşmak üçin telefon belgiler: Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi: 44-88-80; 44-88-79. Türkmenistanyň Bilim ministrligi:44-86-40.
 2. Çeper döredijilik: «Üstünlik gazanmagyň ýakyn ýollary», Arap dilinden terjime eden Muhammetmyrat Nazarow, Magtymguly adyndaky TDU-nyň daşary ýurt dilleri we edebiýaty fakultetiniň mugallymy.

Oka, oýlan:  «Iki dostuň kyssasy; Ýapyşalga», rus dilinden terjime eden Orazmyrat Myradow.

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Ýüpek tarlar ýürekleriň owazy», Ogulbeg Jumaýewa.
 2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Sport habarlary», taýýarlan Akmyrat Hezretow, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.

 

«Watan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Wideokonferensiýa geçirildi», «Watan».

«Ilat gaznasy ulagamyndaky hyzmatdaşlyk», «Watan».                          «Iş maslahaty boldy»,   «Watan».                                  «Türkmenistanyň Prezidentiniň kabul etmegi», «Watan».    

 1. Medeni habarlar: «Teleradioýaýlymlar». Munda geljekki bir hepdäniň dowamynda ýurdumyzyň ýaýlyma beriş merkezlerinde ýaýlyma beriljek gepleşikleriň sanawy ýazylan.
 2. Çeper döredijilik: Duýguly oýlanma: «Aklyklaryň sazlaşygy», Ogultäç Allaýarowa, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inŽener-tehnologiýalar institutynyň  talyby.

 

«Aşgabat» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Netijeli gatnaşyklar; Hyzmatdaşlyk berkidilýär», «Aşgabat» gazetiniň ýörite habarçysy.
 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Ykbalyň bagt ýyldyzy hemmelere miýesser etsin».

«Asyryň gurluşygy», Serdargeldi Garýagdyýew, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň  talyby.

Ýene-de okaň

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary bölegi açyldy

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz ýokary tizlikli Aşgabat – Türkmenabat awtomobil ýolunyň Tejen – Mary böleginiň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Ata Watan Eserleri

Türkiýäniň ilçisi: Ankara-Aşgabat uçar gatnawlaryny ýola goýmak meýilleşdirilýär