JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-17.01.2019

«Türkmenistan» gazeti

1. Syýasy habarlar: «Türkmenistan – BMG: Ilat gaznasy ulgamyndaky hyzmatdaşlyk»; «Bagtyýarlyk saglykdan başlanýar», Muhammet Bekgiýew.

2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Türkmen haly önümleri «DOMOTEX 2019» halkara sergisinde»,  Jemal Durdyýewa, S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň mugallymy. Bu habar www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň habaryna salgylanyp ýazylypdyr.

3. Jemgyýetçilik habarlary: «Sungaty söýüjilere özboluşly sowgat», Rejepmyrat Annamyradow, Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly mugallymy. Bu habarda uly täzelik bar. Çünki  onda saz sungatynyň ýaşlary üçin ýazylan «Türkmen kompozitorlary» atly täze gollanma kitabynyň halk köpçüligine ýetirilendigi barada aýdylypdyr.

 

«Nesil» gazeti

1. Çeper döredijilik: Goşgular: «Hoşallyk; Köçämiz; Obada gyş», Aknur Rozyýewa, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby gullukçysy, uly leýtenant.

«Watan; Düýşlerime girsene!; Bagtly bol!; Barlygyňda», Söhbet Orazmuhammedow, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy.

Hekaýa: «Törebegiň tekepbirligi», Dursun Tekäýewa.

Sport we syýahatçylyk habarlary: «Çaga oýunlarynyň ähmiýeti», Maksat Döwletow, Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň mugallymy.

 

«Esger» gazeti

1. Çeper döredijilik: Goşgular: «Watan; Sebäpsiz däl; Hallaryň niçik?; Saňa näme boldy?; Eje, şu gün aş içeli!; Seni küýseýän; Bagt näme eken?», Ogulnur Ataýewa, Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň ýaşaýjysy.

«Jogapsyz hatlar üçin; Gözleg; Romantika», Maýa Orazgulyýewa.

Kindiwanja nowellalar: «Adaty däl haýyş; Bagjyk», Gülşirin Hanowa, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň talyby.

2. Medeni habarlar: «Müsür piramidalary», Atamyrat Ýazweliýew, Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň Neşirýat-çaphana orta hünär okuw mekdebiniň talyby.

«Suratkeş serhetçi», Selbi Aşyrowa, Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň harby gullukçysy, leýtenant.

3. Jemgyýetçilik habarlar: «Üstünlige ýetmek üçin…». Seýitmyrat Garabaýew, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymy.

 

«Watan» gazeti

1. Çeper döredijilik: Goşgular: «Watan; Seni söýýän; Diňe sen gerek», Gurbanjemal Annakowa.

«Jennet Diýar – rowaçlygyň watany», Nartäç Ýusupdurdyýewa, H.Derýaýew adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň mugallymy.

2. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Ümzügi ilerleýän milli bilim», Amangül Nurmyradowa.

3. Ykdysady habarlar: «Häzirki zaman bank hyzmatlary kämilleşdirilýär», Agamyrat Muhammedow, Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby.

 

«Aşgabat» gazeti

1. Sport we syýahatçylyk habarlary: Jahandaky täsinlikler: «Äpet sagat; Köp adam geçýän çatryk; Delidäki uniwersitet», Meýlis Hojakgaýew, S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby.

2. Jemgyýetçilik habarlar: «Köýtendag gözelligi», Şawkat Çaryýew, Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň hünärmeni.

3. Çeper döredijilik: Hekaýa: «Aşgabat yşk şäheri», Aýnabat Ataýewa.

 

«Balkan» gazeti

1. Jemgyýetçilik habarlary: «Düýedarçylyk – düşewüntli pudak», Gurbanberdi Goýunlyýew.

«Ýodadan ýola düşen», Gurban Berdiýew, Balkan welaýatynyň Bereket etraby.

«Gül açan tahýa», Oguljennet Orazowa.

2. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Aziýa Kubogy: Ussatlaryň jemlenen ýaryşy», «Balkan» gazetiniň sport synçysy.

3. Çeper döredijilik: «Käbeleriň beýik tarypnamasy», Gültäç Orazjanowa, Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherindäki 1-nji orta mekdebiň müdiriniň terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary.

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidentiniň BMG-niň Baş sekretarynyň orunbasary bilen duşuşygy

Türkmenistan howanyň üýtgemegi boýunça Sebit merkezi başlangyjyny öňe sürýär

Türkmenistan teklip edilýän Howa we Saglyk boýunça Jarnamany goldaýar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä howa Sammitiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Dubaýa bardy