JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-14.01.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: Gazetiň baş sahypasynda Türkmen döwlet habarlar gullugynyň «Rowaçlygyň watany şygary bilen ösüşiň täze belentliklerine tarap» ady bilen geçen hepdäniň dowamynda ýurdumyzda bolup geçen syýasy we ykdysady özgertmeleri öz goýnunda jemleýän uly göwrümli habar ýerleşdirilen. Galyberse-de, baş sahypada  hormatly Prezidentimiziň adyna Jorj Buşdan gelen minnetdarlyk haty, 2019-njy ýyl mynasybetli  Müsür Arap Respublikasynyň Prezidenti Abdel Fattah Al-Sisiden, Marokkonyň Patyşasy Mohammed VI-dan, Oman Soltanlygynyň Premýer-ministriniň orunbasary Fahad Al-Saidden gelen gutlaglar bar.
 2. Ykdysady habarlar: «Hususyýetçiligiň aýgytly gadamlary». Keýik Umarowa. Bu makalada Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň gurluşygy barada bellenilip geçilýär.
 3. Sport we syýahatçylyk habarlary:  «Türkmen dokma önümleri – Germaniýadaky sergide», «Wenada Türkmenistanyň syýahatçylyk mümkinçilikleri tanyşdyryldy . Agageldi Italmazow.
 4. Jemgyýetçilik habarlar: «Ýurduň ýüregi. Hormatly Prezidentimiziň paýtagtymyz boýunça amala aşyran iş saparyndan soňky oýlanmalar». Muhammet Bekgiýew.

 1. Syýasy habarlar: Baş sahypasynda «Türkmenistan» gazetinde ýerleşdirilen habarlaryň rus dilindäki görnüşini okap bilersiňiz.

«Mugallymlar» gazeti

 1. Ykdysady habarlar: «Rowaçlyk – bazar bolçulygynyň kepili». Ýazmyrat Durdymämmedow, S.A. Nyýazow adyndaky TOHU-nyň talyby.

«Ýollar – döwletlilik». Baýram Durdyýew, TDY we Di-niň mugallymy. Bu makalada ýurdumyzda gurulýan polat ýollar baradaky maglumatlar ýerleşdirilen.

 1. Medeni habarlar: «Dutar çalmak hünäri». Gunça Muhammetberdiýewa, Türkmen milli konserwatoriýasynyň kafedra müdiri.

«Milli şaý-seplerimiz – buýsanjymyz». Ýazjemal Jumaniýazowa.

 1. Bilim ulgamyndaky habarlar:  «Ýaş nesle döwrebap bilim». Mähri Öräýewa, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň ylmy işgäri.

«Dilim bar – dünýäm bar». Aýjemal Çaryýewa, D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň ispan dili mugallymy.

 1. Çeper döredijilik: «Halka hyzmat etseň, alkyş alarsyň». Kakajan Çaryýarow, Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby.

«Bereketli toprak» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Zamana bagtyýar, durmuş eşretli». Aýnabat Ataýewa.
 2. Oba-hojalyk ulgamyndaky habarlar: «Şalyny iýmitlendirmegiň düzgüni». Aýbibi Kutlyýewa, TOHI-niň ösümlikçilik kafedrasynyň mugallymy.

«Gök-miwe önümlerini saklamak we olaryň aýratynlyklary». Jeren         Galandarowa, TOHI-niň önümçilik tejribelikleriniň ýolbaşçysy.

«Gowaçany ösdürip ýetişdirmegiň innowasion usuly». Batyr Orazgylyjow, TOHI-niň traktorlar we oba hojalyk maşynlary kafedrasynyň mugallymy.

«Çar ýandan oba hojalyk täzelikleri». Gülşat Annagulyýewa, Aýbölek Jumamyradowa, Kakajan Bazarow, Annamyrat Garýagdyýew.

 1. Jemgyýetçilik habarlar: «Ýylyň näme?  ýa-da türkmen ýyl senenamalary hakda kelam agyz». Enesoltan Gurbandurdyýewa, TDU-nyň geografiýa fakultetiniň gidrometeorologiýa kafedrasynyň uly mugallymy.

Ýene-de okaň

Kaliforniýa uniwersitetiniň ALSA-nyň Prezidentligine Türkmenistanly hukukçy saýlandy

Baş Redaktor

Türkmenistanyň Prezidentiniň täze kitaby Moskwa şäherinde tanyşdyryldy

“Galkan” topary finalda Tatarystanyň topary bilen duşuşar

Ata Watan Eserleri

Angola Türkmenistana täze ilçi belledi

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-de durnukly ulag boýunça ýokary derejeli duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň “Galkan” topary finala çykdy

Ata Watan Eserleri