TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda- 12.03.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türk­me­nis­tanyň Pre­zi­den­ti sanly wideoaragatnaşyk ar­kaly iş maslaha­tyny ge­çir­di», (TDH).
 2. Türkmenis­tanyň kanuny. Rasionalizatorlçylyk işi hakynda», (TDH).
 3. Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy», (TDH).
 4. Ykdysady habarlar: «Ekolo­giýa hem yk­dysa­dy taý­dan äh­miýet­li köl», Italmaz Saparlyýew, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň kafedra müdiri, professor.
 5. Hasaplaşyklary geçirmegiň amatlyklary», Dünýägözel Haýytowa, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň ylmy-önümçilik geňeşiniň baş hünärmeni.
 6. Medeni habarlar: «Küşt­dep­di tan­sy — Hin­dis­tan­da ge­çi­ri­len halkara tans fes­tiwalyn­da», (TDH).

« “Müň käre çalyşman saýlan kärimi», Gurbannazar Orazgulyýew.

 1. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da türk­men agyr at­le­ti­kaçy­sy­nyň gaza­nan bü­rünç me­da­ly; Kubok ugrundaky ýaryş», Şamyrat Muhammetgurbanow.

«Nesil» gazeti

 1. Çeper döredijilik: Hekaýa: «Dowamat», Ýazgül Annaýewa.

«Çölde bola waka», Ysmaýyl Rzagulyýew, Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby.

«Kämillik ýolunda», Täzegül Kuljikowa.

Goşgular: «Bahar gelipdir; Eneler», Bägül Jumaýewa, Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby.

 1. Medeni habarlar: «Näz eýleýip, mestan basyp gelen gyz», söhbetdeş bolan Baýgeldi Çaryýew, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby.
 2. Jegyýetçilik habarlary: «Ekerançylygyň milli ýörelgeleri», Annaberdi Begdurdyýew, Mary welaýatynyň Mary etrabynyň «Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bi­le­lik­de «Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň okuw­çy­la­ry­nyň ara­syn­da ge­çir­ýän «El hü­nä­ri — il ge­zer» atly döredijilik bäsleşiginiň Düz­gün­na­masy».
 3. Bilim ulgamyndaky habarlar «Zehinli ýaşlaryň taslama bäsleşigi», Hallygözel Şanazarowa.
 4. Ykdysady habarlar: «Sanly aragatnaşyk – dünýä bilen baglanyşyk»,  Aganepes Akummedow, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň talyby, Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi.

Ýene-de okaň

Halk Maslahatynyň Başlygy: Türkiýedäki watandaşlarymyza ähli kömegi bereris

Türkiýedeki türkmen raýatlary barada maglumat almak üçin telefon belgileri

Halk Maslahatynyň Başlygy Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasyna bardy

Teswirle