TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-05.03.2019

«Türkmenistan» gazeti

 1. Ykdysady habarlar:«Taryhy çözgütler kabul edildi – şäherleri, täze obalary gurýarys», (TDH).
 2. Türkmenistan – ÝB: gülläp ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk», (TDH).
 3. Hazar deňzi: durnukly ösüş we dolandyryş», (TDH).
 4. Türkmenistanyň köptaraply kuwwaty we dünýädäki abraýy artýar», (TDH).
 5. Medeni habarlar: «Sorag ummanynda kalbym  bir ada», Maral Annanurowa, Türkmenistanyň sunatda at gazanan işgäri.
 6. Durmuşyň aýdymçysy», Aýjemal Omarowa.
 7. Jemgyýetçilik habarlary: «Ýüz birinji ýaz», Welmuhammet Galandarow.
 8. Döredijilik duşuşygy geçirildi», öz habarçy.
 9. Bahar joşguny bilen», ýörite habarçy.
 10. Pul sowgatlary gowşuryldy», Arslan Aşyrow, Žurnalist.

«Nesil» gazeti

 1. Çeper döredijilik: «Bagtyň açary», Akgül Saparowa.

«Ýazyň ýaşyl damjasy», Aknur Ataýewa.

Goşgular: «Eneleriň baýramy – bagtyň baýramy; Käbämiň öwüdi; Gyzyma», Dursun Tekäýewa.

 1. Sport we syýahatçylyk habarlary: « “Ahal”: toparçalara bir ädim galdy», Agageldi Italmazow. Akgül Saparowa.
 2. Medeni habarlar: «Ak ýagyşyň aýdymy», Gurbannazar Orazgulyýew, ýazyjy.

«Ene hakda söz açsaň…», Saýatbeg Saparberdiýewa, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň talyby.

« “Ruhy mirasdan” ýaşlar söz açýar», Umyda Şyhymgulyýewa, Türkmenistanyň  Magtymguly  adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň habarçysy.

 1. Jemgyýetçilik habarlary: «Bagyň peýdasy», taýýarlan Yslam Gurbanow, Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň talyby.

«Watan» gazeti

 1. Medeni habarlar: «Ene, dünýä , adamzat. Ogulabat ejä bagyşlanýar», Süleýman Ilamanow, şahyr.
 2. Arzyly sepgitler», Şirin Bäşimowa, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.
 3. Gelin-gyzlara sarpa belentde», taýýarlan Amangül Nurmyradowa,  ýörite habarçy.
 4. Adamlara gülki paýlap armadyk halk ykrarynyň mynasyp eýesi Juma Ýazmyradow hakynda söhbet», Muhammet Ataýew.
 5. Ykdysady habarlar: «Oňyn işler», Ahmet Kömekow, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň talyby.
 6. Gurluşyk işleri ýaýbaňlanýar», Aýgül Hojamyradowa, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.
 7.  Durnukly ösüşiň kepili», Baýramdurdy Taýharow, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň Bank işi kafedrasynyň müdiri, professor.

 

 

Ýene-de okaň

Türkmenistan Azerbaýjanyň Eýrandaky ilçihanasyna edilen hüjümi ýazgardy

Täjigistanyň Prezidenti Türkmenistanyň Prezidentini sapar bilen gelmäge çagyrdy

Ata Watan Eserleri

Dalaşgärleri hödürlemek möwsümi başlady

Teswirle