TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-02.02.2019ý

«Türkmenistan» gazeti

  1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi», (TDH).

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany:

Tahyrberdi Çaryberdiýewiç Dürhanowy Türkmenistanyň senagat we kommunikasiýa ministri wezipesine bellemeli.

Resul Şyhdurdyýewiç Rejepowy Türkmenistanyň dokma senagaty ministri wezipesine bellemeli.

Magtymguly Baýramdurdyýewi Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri wezipesine bellemeli.

Annageldi Orazberdiýewiç Ýazmyradowy Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy wezipesine bellemeli.

Guwanç Halberdiýewiç Nurmuhammedowy Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasynyň baş direktory wezipesine bellemeli.

«Nesil» gazeti

  1. Çeper döredijilik: Goşgular: «Gar adam; Gün pökgi; Jaňlyja tigir; Kitap bilen dostlaşyp; Gyzyl reňk; Görogly bolup; Ak guw», Agageldi Allanazarow.

Oýlanma: «Menzile ýeter arzuwym», Laçyn Nazarmedowa, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň talyby.

  1. Medeni habarlar: «Gülälek Şirowa: “Aýdymçy bolmadyk bolsam, halyçy bolardym”», söhbetdeş bolan Atamyrat Ýazweliýew. «Köýtendag – tebigatyň dürler hazynasy», Agamyrat Baltaýew.
  2. Jemgyýetçilik habarlary: Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen bilelikde 2019-njy ýylyň «Türkmenistan – rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylmagy, şeýle hem Türkmen halysynyň we dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli ýurdumyzyň dokmaçy gyz-gelinleriniň arasynda geçirjek «Bagtyýarlyk döwrüniň ezber gözeli», atly baýramçylyk bäsleşigini geçirýär.

«Watan» gazeti

  1. Medeni habarlar: «Ussat heýkeltaraşyň döredijilik sergisi», Jeren Baltaýewa, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sungaty öwreniş kafedrasynyň mugallymy.
  2. Ykdysady habarlar: « “Petrotech – 2019” halkara sergi-maslahaty: Türkmenistanyň halkara energetika hyzmatdaşlygyny berkidýär», Begmyrat Ataýew, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasynyň mugallymy.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle