TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen metbugatynda-01.02.2019ý

«Türkmenistan» gazeti

  1. Syýasy habarlar: «Türkmenistan – Ýewropa Bileleşigi: özara bähbitli hyzmatdaşlyk giňeldilýär», (TDH).

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen,

Bäşimow Döwletmyrat Nurberdiýewiç özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesinden boşadyldy.

Ýazmyrat Muhammetmyradowiç Muhammetmyradow Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesine bellenilip, ol «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Guwanç Welinazarowiç Agajanow «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

Hajymuhammet Saparmuhammedowiç Rejepmyradow Türkmenistanyň energetika wezipesine bellenildi.

Röwşen Şamyradowiç Öwezow başga işe geçmegi sebäpli, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Murad Agamuradowiç Gurbandurdyýew «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellenildi.

Röwşen Şamuradowiç Öwezowy Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmensenagat» agentliginiň başlygy wezipesine saýlamak hakynda şol ministrligiň «Türkmensenagat» agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2019-njy ýylyň 30-njy ýanwarynda çykaran 1-nji karary tassyklanyldy.

Agamurad Baýramgeldiýewiç Haýytmuradowy Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň başlygy wezipesine saýlamak hakynda şol ministrligiň «Türkmendeňizderýaýollary» agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygnagynyň 2019-njy ýylyň 30-njy ýanwarynda çykaran 1-nji karary tassyklanyldy.

  1. Medeni habarlar: «Äleme ýaň salan mukam», Myratnyýaz Gurbanýazow, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň uly mugallymy.
  2. Ykdysady habarlar: «Türkmenistan bazar gatnaşyklaryny ösdürmegiň şertlerini üpjün edýär», (TDH).

«Ykdysadyýeti senagatlaşdyrmagyň möhüm tapgyry», Hojanepes Ýowjanow, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň professory, tehniki ylymlaryň doktory.

«Göwün küýsegi süýjüler», Aýnabat Durdyýewa.

  1. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Kiçi futbol boýunça ýaryşyň jemleri», Şamyrat Muhammetgurbanow.

«Adalat» gazeti

  1. Çeper döredijilik: «Aşgabat; Bagtyň suraty; Görmüşem; Ylhamly gije», Gurbanjemal Annakowa.
  2. Jemgyýetçilik habarlary: «Innowasiýaly saglygy goraýyş ulgamy», Ogulmähri Geldiýewa, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň direktory.

«Salamyň sogaby», Sona Gaýypowa, Mary şäher prokurorynyň uly kömekçisi, 1-nji derejeli ýurist.

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle