Türkmenistan Hukukunda Evlilik ile Vatandaşlık kazanma Hususu

Türkmenistan’ın Vatandaşlığı hakkında Kanun, toplam 9 bölüm ve 43 maddeden oluşmakta olup, Yasanın 43. Maddesi gereğince, yayınlandığı gün itibariyle, diğer bir ifadeyle, 3 Temmuz 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kanuna göre, Türkmenistan’ın Vatandaşlığı hakkındaki Kanun yürürlüğü günde Türkmen vatandaşı olanlar ve işbu Kanuna göre, Türkmen vatandaşlığını kazananlar Türkmenistan vatandaşıdır.

Kanunun, 5. Maddesine göre, Türkmenistan vatandaşlığına başka bir devletin vatandaşlığı kabul edilmiyor. Eğer Türkmenistan vatandaşının başka bir devletin vatandaşlığı var ise, bu durumda, o vatandaşa Türkmenistan mevzuatına uygun olarak sadece Türkmenistan vatandaşı olarak değerlendirilecektir. Aynı madde, Türkmenistan’ın vatandaşının başka ülkede yaşamasının vatandaşlığının kendiliğinden kaybedeceği sonucu çıkarılmayacağı vurgulamaktadır.

Kanun, Türkmenistan vatandaşlarının Türkmenistan’ın sınırlarında ve yurt dışında devletin koruması altında olduğu belirtmektedir.

Türkmenistan’ın Vatandaşlığını tasdik eden belgeler:

  1. Türkmenistan’ın vatandaşının pasaportu ya da Türkmenistan’ın ilgili Devlet idaresi tarafından verilen ilgili belge Türkmenistan vatandaşlığını tasdik eden belgedir.
  2. 16 yaşamadık çocuğun vatandaşlığını tasdik eden belge-doğum sertifikasıdır ya da onun Türkmenistan vatandaşı olan anne babasının birinin pasaportu ile tasdik edilmektedir.

 

Türkmenistan Vatandaşlık Kanunu evlilik ile vatandaşlık arasındaki ilişkiyi de açıklık getirmiştir. Buna göre,  kanuna göre aşağıdaki ilkeler ortaya çıkmaktadır:

  • Türkmenistan’ın vatandaşının yabancı ülke vatandaşı ya da vatandaşlığı olmayan bir kimse ile evlenmesi veya boşanması Türkmenistan vatandaşlığından çıkmasını gerektirmeyecektir.

 

  • Eşlerden birinin vatandaşlığının değişmesi, diğerinin vatandaşlığının değişmesini doğurmayacaktır.

 

  • Eşler arasında boşanmanın gerçekleşmesi, evlilik döneminde doğan veya evlatlığa alınan çocukların vatandaşlığın değişmesine sebep olamayacaktır.

 

  • Türkmenistan vatandaşı ile evlenen yabancı ülke vatandaşları veya vatandaşlığı olmayan bir kimsenin istemi durumunda, işbu Kanunda belirtilen şartlar dâhilinde, Türkmenistan vatandaşlığına kabul edilebilecektir.

 

Kanun Türkmenistan vatandaşlığını kazanmanın şartlarını ve unsurlarını açıklamıştır.

Buna göre;

  • Doğum ile Vatandaşlık Kazanılabilir
  • Vatandaşlığa kabul edilmeyle vatandaşlık kazanılabilir
  • Vatandaşlığının iadesi ile vatandaşlık kazanılabilir
  • İşbu Kanunda ve Türkmenistan’ın taraf olduğu uluslararası anlaşmaların şartlarına uygun olarak vatandaşlık kazanılabilir.

Türkmenistan Vatandaşlık Kanununda açıklanan doğum ile vatandaşlığın kazanılması, Türkmenistan’ın vatandaşlığına kabul edilmekle vatandaşlığın kazanılması (örneğin 5 yıl daimi ikamet şartı) ve Kanunla ilgili diğer hususlar hakkındaki analizlerimizi devam edeceğiz.

Not :  www.turkmenlawyer.com tarafından hazırlanan analizimiz devamını önümüzdeki günlerde yayınlanmaya devam edeceğiz.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar