Türkmen Ceza Hukukunda İnşaatla ilgili Bazı Hususlar

Türkmen Ceza Kanunun 280. Maddesi, dağ-maden, inşaat ya da diğer işler yapılırken güvenlik kurallarının ihlaline ilişkin hususları düzenlemektedir. Türkmen Ceza Kanununda inşaatla ilgili 2015 yılında yeni bir düzenleme yapıldı. Kanunun 280. Maddesinde yapılan düzenleme 3 Aralık 2015 tarihinde resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile mevcut düzenlemeye bazı ekler yapılmış oldu. Buna göre, Kanunun 280. Maddesindeki düzenlemeye, kalitesiz inşaat, mimarlık, şehir inşaat ve inşaat işi kapsamındaki kuralların ve normların ihlali, eksperlik işlerinin ya da mühendislik hizmetlerinin talebe uygun yapılmaması ve uzay işleri icra edilirken güvenlik kurallarının ihlaline ilişkin ayrı alt maddeler eklenmiştir.

Buna göre, inşaat ve mühendislik işini yapan şirketler bundan sonra bu düzenlemelere daha dikkatli olmak zorundadır.

Madde 280/1 Kalitesiz İnşaat

 1. İnşaat idarelerinin yöneticileri, işleri icra edenler ve inşaatın kalitesini kontrol eden görevli şahıslar tarafından kalitesiz inşa edilen, tamamlanmamış ya da sözleşmenin ve proje belgelerinin şartlarına uygun olmayan binalar ve tesislerin, otomobil yollarının, yer altı geçişlerin, elektrik santralların, konutların veya diğer inşaat objelerinin kullanıma verilmesi, ya da kabul edilmesi, bunun gibi bunlarda düşük kalite tamirat işlerinin yapılmasından dolayı eğer bu durum insanın sağlığına ağır veya ortalama ağır derecede zarar verirse,
 • İki yıla kadar belirli görevin icrası ya da belirli iş ile iştigal etmesini yasaklayarak ya da yasaklamazdan ORTALAMA MAAŞIN 100 KATINDAN  200 KATINA KADAR PARA CEZASI
 • Veya  İKİ YILA KADAR İSLAH ŞARTLARINDA ÇALIŞMAK
 • Veya İKİ YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEKTİR.
 1. Eğer bu suç sonucu, taksirle ölümle sonuçlansa yâda diğer ağır netice ile sonuçlansa,
 • ÜÇ yıla kadar belirli görevin icrası ya da belirli iş ile iştigal etmesini yasaklayarak ya da yasaklamazdan 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEKTİR.
 1. Eğer bu suç sonucu, 2 veya daha fazla kişinin taksirle ölümü ile sonuçlanırsa,
 • ÜÇ yıla kadar belirli görevin icrası ya da belirli iş ile iştigal etmesini yasaklayarak ya da yasaklamazdan 3 yıldan 8 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEKTİR.
Okap bilersiňiz  Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Türkmenistana maýa goýýar

 

Madde 280/2: Mimarlık, şehir inşaatı ve inşaat işi kapsamındaki kuralların ve normların ihlali

 1. Mimarlık, şehir inşaat ve inşaat kapsamındaki kuralların ve normların ihlali, eğer bu taksirle ölümle veya diğer ağır netice ile sonuçlanırsa,

-ÜÇ yıla kadar belirli görevin icrası ya da belirli iş ile iştigal etmesini yasaklayarak ya da yasaklamazdan 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEKTİR.

2. Eğer bu suç sonucu, 2 veya daha fazla kişinin taksirle ölümü ile sonuçlanırsa,

–             ÜÇ yıla kadar belirli görevin icrası ya da belirli iş ile iştigal etmesini yasaklayarak ya da yasaklamazdan 3 yıldan 8 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEKTİR.

 

Madde 280/3: Eksperlik işlerinin veya mühendislik hizmetlerinin talebe uygun yapılmaması

 1. Eksperlik işlerinin ya da mühendislik hizmetlerinin talebe uygun yapılmamasından dolayı, eğer bu taksirle ölümle veya diğer ağır netice ile sonuçlanırsa,

-ÜÇ yıla kadar belirli görevin icrası ya da belirli iş ile iştigal etmesini yasaklayarak ya da yasaklamazdan 6 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEKTİR.

 1. Eğer bu suç sonucu, 2 veya daha fazla kişinin taksirle ölümü ile sonuçlanırsa,

–             ÜÇ yıla kadar belirli görevin icrası ya da belirli iş ile iştigal etmesini yasaklayarak ya da yasaklamazdan 3 yıldan 8 YILA KADAR HAPİS CEZASI VERİLECEKTİR.

Okap bilersiňiz  Halyçylyk pudagynyň önümçilik düzümi kämilleşdiriler

 

Yeni Kanunla ayrıca, uzay işleri icra edilirken güvenlik kurallarının ihlaline ilişkin düzenlemeler de eklenmiştir.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

Not.

Sitemizdeki hukuk analizleri, Av.Dr. Döwran Orazgylyjow tarafından hazırlanmakta olup, daha fazla bilgi için turkmenlawyer@turkmenlawyer.com adresinden irtibata geçilebilir.

 

ÝENE-DE OKAŇ

Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde ýurdumyzda sementiň täze görnüşiniň önümçiliginiň ýola goýlandygy barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň garamagyndaky sement zawodlarynda aktiw mineral goşundylary — bazalt porfiritleri we opoka çig malyny goşmak arkaly portlandsementiň önümçiligi ýola goýuldy. “Balkan” kän müdirliginiň bazalt porfiritleriniň “Ufra” ýatagynyň we Lebap welaýatynyň Döwletli etrabyndaky Akbulak...
Türkmen gazynyň dünýä bazarlaryna iberilmegini diwersifikasiýalaşdyrmaga hem-de gaz pudagynyň eksport kuwwatyny pugtalandyrmaga, Türkmenistan-Hytaý gaz geçirijisini gurmaga, dünýädäki iň iri Galkynyş gaz känini tapgyrlaýyn özleşdirmäge gönükdirilen taslamalary durmuşa geçirmek üçin "Türkmengaz" döwlet konserni tarapyndan çekilen daşary ýurt karz serişdelerini gaýtarmak boýunça hasabat berildi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasabat berlişi ýaly, häzirki...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar