JEMGYÝET

Türkmen Biz

Oguz handan gaýtýan pederlermiz bar,

Namysjañ gaýratly ýigitlermiz bar,

“Watan janym” diýen gerçeklermiz bar,

Mert ogully Arkadagly türkmen biz.

 

Bagy-bossanlyga öwrülýär diýar,

Ak mermerli binalarmyz gurulýar,

Owadan watanda nesil bagtyýar,

Garaşsyzlyk alan beýik türkmen biz.

 

Çarlaklañ bar Awazaña görk berýän,

Tolkunlary göwün-guşun galdyrýan,

Gelen myhmanlary haýrana goýýan,

Awazaly gök deñizli türkmen biz.

 

Gadymdan gelýändir gözel halylar,

Nepisläp dokapdyr ene-mamalar,

Dünýäde tanalýan gölli halylar,

Owadan halyly beýik türkmen biz.

 

Türkmenleri bütin dünýä tanadan,

Ahalteke atlaryň bar owadan,

Togsan birde garaşsyzlyk jar eden,

Bedew batly öňe barýan türkmen biz.

 

Gör ne ajap owadan bir ýurduñ bar,

Görküñe görk goşýan binalaryñ bar,

Belentde parlaýan ýaşyl tuguñ bar,

Al-ýaşyl baydakly erkin türkmen biz.

Çaryýewa Jemal

 

Ýene-de okaň

Kuraş-2023: Türkmenistan 5 altyn, 6 kümüş we 4 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň 5-nji altyn medalyny Daýanç Omirow gazandy

Kuraş-2023: Sabina Kadyrowa altyn medal gazandy

“Süýji gün” – süýji günlerde

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen ABŞ ekologiýa hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

Kuraş-2023: Türkmenistan 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal gazandy

Ata Watan Eserleri