JEMGYÝET

Türkiýede ýokary bilim almak

Isler öz ýurduňda isler daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bolsun, uniwersitetde bilim almak her bir ýaş oglan-gyzyň we olaryň ene-atalarynyň baş arzuwlarynyň biri bolsa gerek. Okamak, öwrenmek, bilim almak, özüňe, maşgalaňa we ýurduňa peýdaly ýaşlar bolup ýetişmek gör nähilli ajaýyp duýgu! “Peýdaly bolýan wagtyň gazanmak” şygary astynda öz işlerini amala aşyrýan Atawatan Topary, gelejegimiz bolup durýan ýaş oglan-gyzlarymyzyň daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw jaýlaryna ýerleşmek amallary boýunça maslahat hyzmatlaryny hödürleýär we şu maksat bilen ilkinji nobatda Türkiýäniň abraýly birnäçe uniwersiteti bilen “Ygtyýarly Wekil” ylalaşygyna gol çekişdi. Indi Siz ýaş-oglan gyzlar, Stambul şäherinde ýerleşýän birnäçe uniwersitete, şol uniwersitetiň ygtyýatly wekili bolup durýan  Atavatan Danışmanlık şereketiniň maslahat hyzmatlary bilen ýerleşip bilersiňiz!

Stambul şäherinde Türkiýäniň kanunçylygyna laýyklykda terjime we maslahat hyzmatlaryny hödürleýän Atavatan Danışmanlık şereketi şol uniwersiterler barada giňişleýin maglumatlar bermek, resminamalaryňyzy taýynlamak we terjime etmek, şeýle hem, uniwersitete ýerleşdirmek ulgamynda maslahat hyzmatlaryny berýär.

Siz Atavatan Danışmanlık şereketiniň resmi IMO hasabyna goşulyp has giňişleýin maglumatlary alyp bilersiňiz!

IMO Atavatan : 

  +90 538 086 26 06

+90 532 401 71 52

 

Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi

Aksaray mahallesi Koçibey sokak,  Erler Apt No:34 D:7 Kat:4  Fatih/ İstanbul

E: Mail Adres : atavatanltd@gmail.com         

Telefon : +90 532 401 71 52 (Türkiye)

Telefon : +90 212 633 4000

IMO Atavatan 1 : +90 532 401 71 52

IMO Atavatan 2 : +90 538 086 26 06

WhatsApp  Atavatan : +90 532 401 71 52

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Prezidentine gynanç bildirdi

Watan harmanyna 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy!

Arkadag şäherinde Çeperçilik haly kärhanasy gurlar

Medeniýet hepdeligine badalga berildi

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň “Turan” toparynyň tälimçisi boldy

Ata Watan Eserleri

Ronaldoly Portugaliýa 1/8 finala çykdy