TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Türkmen telekeçileri üçin eksport seminary

Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky Türkmenistandaky kiçi we orta telekeçiligiň wekilleri üçin eksport meseleleri boýunça okuw seminaryny guraýar. 3 gün dowam etjek “Söwdanyň maliýeleşdirilmegi hem-de eksportuň öňdebaryjy tejribesi” atly okuw maslahaty Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky bilen Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan geçiriler.

Şu ýylyň 20-22-nji fewralynda paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda geçiriljek okuw maslahaty türkmen işewürleri – önümçilik kärhanalarynyň ýolbaşçylary, şeýle hem kiçi we orta kärhanalarynyň eksport boýunça menejerleri üçin ýörite gurnalýandyr. Ony Beýik Britaniýanyň dünýä belli “Crown Agents” kompaniýasynyň bilermenleri alyp bararlar.

Okuw maslahatynyň çäklerinde türkmen telekeçilerine öz önümlerini daşary ýurt bazaryna çykarmagyň mümkinçiliklerini giňeltmek babatda degişli maglumatlar berler. Şeýle hem halkara söwda bilen baglanyşykly eksport amallarynyň dolandyrylmagy, bazaryň ýagdaýy barada maglumat almaga mümkinçilik dörediler.

Multimediýa görnüşinde geçiriljek okuw maslahatynyň çäklerinde indiwidual maslahat beriş çäreleri hem geçirilip, onda telekeçilere işewürlik maksatlary we strategiýasy esasynda eksporty ösdürmegiň strategiýasyny hem-de meýilnamasyny işläp düzmek bilen baglanyşykly degerli kömekler berler.

Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky Türkmenistanda ozal hem şeýle okuw maslahatlaryny yzygiderli geçirip gelýärdi, ýöne bu gezekki okuw maslahaty “Advanced” derejesinde bolup, derejesiniň ýokarlygy bilen tapawutlanar.

Okuw maslahatyna gatnaşmak üçin 2019-njy ýylyň 5-nji fewralyna çenli “knowhowturkmenistan@ebrd.com” elektron poçta arkalay ýüz tutmaly. Gatnaşyjylaryň sanynyň çäklidigi ýatladylýar.

Related posts

Türkmenistan ile İran konsolosluk, sınır ve gümrük konularını görüştü

Türkmenistan Türkiye’ye insani yardım ulaştırdı

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye taziye telefonu

Teswirle