TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
GENEL

Türkmen metbugatynda – 30.01.2019ý.

«Türkmenistan» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly hökümet mejlisini geçirdi», (TDH).
 2. Çeper döredijilik: «Ak güllere waspnama», Baýram Jütdiýew, Türkmenistanyň halk ýazyjysy.  
 3. Ykdysady habarlar: «Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri  saýlap almak boýunça bäsleşik geçirmek hakynda bildiriş».
 4. Oba hojalyk habarlary: «Ýerler eýelerine gowuşýar», Hudaýberen Abraýew.

«Mugallymlar» gazeti

 1. Bilim ulgamyndaky habarlar: «Halkara bilim hyzmatdaşlygy: mähirli duşuşyklar», Amangeldi Orazow, Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň uly mugallymy.
 2. Dil bilmek – kämillik», Pirguly Hydyrgulyýew, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň mugallymy.
 3. Iňlis dilini oýunlaryň üsti bilen öwretmek», Maýa Mowlýamowa, Kerki etrabyndaky 6-njy orta mekdebiň iňlis dili mugallymy.
 4. Medeni habarlar: «Türkmen halk ertekilerinde zenan paýhasy», Güljahan Gummanowa, ylmy işgär.
 5. Dargan galasynyň taryhy», Jangeldi Işankulyýew, Çärjew etrabyndaky 37-nji orta mekdebiň taryh mugallymy.
 6. Oba hojalyk ulgamyndaky habarlar: «Ýer armydy», Jumadurdy Sopyýew, lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty.

.

 

«Türkmen dili» gazeti

 1. Ykdysady habarlar: «Sanly ykdysadyýetiň batly gadamlary», Çemen Kakalyýewa, Türkmen döwlet maliýe institutynyň mugallymy.  
 2. Medeni habarlar: «Dostluk hakynda rowaýat», terjime eden Bazargeldi Atakow, Akdepe etrabyndaky 24-nji orta mekdebiň mugallymy.

«Diwala», Şöhrat Abdyýew, Türkmenistanyň at gazanan Žurnalisti.

 1. Bilim ulgamyndakly habarlar: «Dilimizi öwrenmekde golýazmalaryň ähmiýeti», Nurgeldi Tuwakow, kiçi ylmy işgär.
 2. Jemgyýetçilik habarlary: «Jöwenden taýýarlanylýan tagamlar», Ogulnabat Goçowa, ylmy işgär.

 

«Ahal durmuşy» gazeti

 1. Syýasy habarlar: «Ahal welaýatynda möhletinden öň çykyp giden welaýat, etrap, şäher Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň ýerine 2019-njy ýylyň 31-nji martynda geçiriljek saýlawlar boýunça saýlaw okruglarynyň araçäkleri».
 2. Medeni habarlar: «Nesillere göreldedir eneler», Şasoltan Abdyllaýewa.

«Zenan bagty», Akmaral Aşyrowa, Türkmen döwlet medeniýet institutynyň mugallymy.

 1. Bilim ulgamyndakly habarlar: «Ökdeler öňe saýlandy», Akmyrat Mürzäýew.  
 2. Çeper döredijilik: «Symrug guş per açdy, ganatyn ýaýdy…», Atamyrat Şagulyýew, mirasgär.
 3. Sport we syýahatçylyk habarlary: «Sport habarlary», Ahmet Öräýew, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesiniň işgäri.

 

 

 

 

Related posts

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek

Türkmenistan ile BAE arasında yenilenebilir enerji alanındaki ortaklık yeni bir aşamaya giriyor

Türkmenistan Devlet Başkanı, Tokayev’i seçimlerdeki zaferi ile tebrik etti

Ata Watan Eserleri

Teswirle